Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1-20 z celkem 291 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Barnaby Rogerson
Prorok Muhammad

  Překladatel: Ivo Šmoldas
Počet stran: 200
Nakladatelství: Nakladatelství Lidové noviny
Místo publikování: Praha
Rok: 2004
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 80-7106-732-6
Cena: 235 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (17.04.2024)

Anotace:

Životopisu jedné z nejpozoruhodnějších postav lidských dějin dal Barnaby Rogerson podobu živého, poutavého vyprávění, oscilujícího mezi podáním historika a beletrií. Tento přístup mu umožnil barvitě vylíčit společenské prostředí, morálku i motivace jednajících postav a obohatit „kanonický“ životopis řadou příběhů z muslimské lidové tradice. Osobnost zakladatele islámu tu vyvstává v plné dějinné velikosti, k níž patří i Muhammadova prostota a lidskost, neušetřená ani slabostí – přesně tak, jak ji ve své trvale živé historické paměti vidí stamiliony muslimů na celém světě.

Komentář:

Kniha, která zhuštěně, ale velmi přístupným způsobem představuje osudy zakladatele islámu.


Geoffrey Hindley
Saladin a počátky džihádu

  Původní název: Saladin Hero of Islam
Překladatel: Václav Lohr
Počet stran: 256
Nakladatelství: Baronet
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7384-203-1
Cena: 289 Kč
Vloženo: 03.08.2012, 02:56
Přečteno: ANO (26.03.2024)

Anotace:

Výjimečná postava Saladinova je klíčem k porozumění pádu Jeruzaléma a neúspěchu třetí křížové výpravy. Saladin sjednotil válčící islámské země, dobyl křižácká území a postavil se anglickému králi Richardovi Lví srdce v nejslavnějším konfliktu středověkého válečnictví. Co jej zejména odlišuje od ostatních vojevůdců je dodnes trvající pověst, kterou si vydobyl svou rytířskostí a soucitem. Autorova studie života a doby této významné a složité postavy, která dominovala Střednímu východu, dává fascinujícím způsobem nahlédnout do muslimského světa Saladinových současníků a úspěchů, jichž dosáhl.


John Glubb
Osudy říší, Jak zajistit naše přežití

  Původní název: The Fate of Empires, Search for Survival
Překladatel: Jiří Pilucha, Petr Holčák
Počet stran: 140
Nakladatelství: Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7675-109-5
Cena: 223 Kč
Vloženo: 11.07.2023, 19:27
Přečteno: ANO (20.10.2023)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Obsah knihy tvoří dva eseje, které Glubb Paša v letech 1976 a 1977 publikoval v Blackwood’s Magazine. Vychází z vlastních zkušeností s arabským světem, vyvozuje z nich nicméně obecnější teze o fungování říší, společenských normách a směřování moderní civilizace. Glubb předkládá tezi, že říše či impéria různých dob i kultur trvala velmi podobnou dobu a procházela stejnými vývojovými stupni od věku výbojů přes rozmach obchodu a intelektu až po dekadenci a rozpad. Poukazuje na příčiny jednotlivých stadií a argumentuje tím, že pokud budeme na naši minulost pohlížet pouze zúženou optikou národních dějin posledních pár století, přehlédneme opakující se vzorce vedoucí ke konci kultur a civilizací. Úvod a doslov Václav Cílek

Komentář:

John Glubb byl nesporně pozoruhodná osobnost. Byl to hlavně voják, praktický člověk, žádný rozšafný intelektuál. Jeho úvahy jsou vojensky strohé, nezatěžuje se široce vyargumentovanými výklady.

Tato dvě na sebe navazující dílka z let 1976 a 1977 postrádají rovněž jakousi ucelenost, systematickou uzavřenost. Přesto, nebo právě proto, jsou jeho postřehy a zjištění nerozplizlá a v mnoha případech neobyčejně zajímavá, úderná a až děsivě trefná.

V Osudech říší píše Glubb o vzestupu a pádu velkých národů a rozlišuje přitom několik fází této sinusoidy, trvající vždy nějakých deset generací (tedy 200-300 let). V rámci první fáze hovoří o nástupu a rozmachu, další fáze znamená věk výbojů k věku obchodu, dále rozlišuje věk hojnosti, věk intelektu a končí věkem dekadence. Sám u této poslední fáze bodově shrnul, čím je charakterizována. Tak jednak je to defenzivnost, dále pak pesimismus, materialismus, lehkovážnost, příliv cizinců a ústup náboženství. Čtenář sám se může zamyslet, zdali se se všemi těmito atributy nemůže v současnosti setkat například… třeba… já nevím… v západním civilizačním okruhu.

Na Osudy říší navazující dílko Jak zajistit naše přežití je souborem názorů na motivy dopisů a dotazů čtenářů Osudů říší.

Několik střípků z knihy:
Podléháme iluzi, že nás může zachránit lidský rozum. Nová ideologie, mnohem více nových zákonů, více racionálního plánování, změna strany u moci… žádný intelektuální důvtip nemůže obnovit velikost národa, který ztratil energii, iniciativu, čest a především oddanost službě.

Staré národy zakrňují kvůli přílišné organizovanosti, ztuhlosti institucí a neustále narůstající byrokracii; to ubíjí činorodost jednotlivců a jejich psychologickou motivaci.

Další vnějškovou změnou, která vždy provází přechod od věku výbojů k věku hojnosti, je rozmáhající se defenzivní mentalita. Pohádkově bohatý národ už nestojí o slávu. Jeho hlavní starostí je udržet si bohatství a luxus. Je to období defenzivy. Jejím symbolem jsou Velká čínská zeď, Hadriánův val na skotských hranicích či Maginotova linie ve Francii v roce 1939. Jelikož je k mání více peněz než odvahy, je snazší nepřítele uplácet než s ním bojovat. Takovýto odklon od staré tradice si lidská mysl snadno zdůvodní. Vojenská připravenost, či chcete-li agresivita, se pojednou odmítá jako primitivní a nemorální. Civilizované národy jsou příliš hrdé, než aby bojovaly. Prohlašuje se, že zábor jednoho státu jiným je nemravný. Impéria jsou zlá. Tato intelektuálská pomůcka nám umožňuje utlumit pocit méněcennosti, který zažíváme, čteme-li o hrdinství našich předků a trudně přemítáme, jak jsme na tom dnes. „Není to tak, že se bojíme bojovat,“ říkáme, „ale považujeme to za nemorální.“ Vida, získáváme tím dokonce pocit mravní převahy. Problémem pacifismu je, že ve světě stále existuje mnoho národů, které agresivní jsou. Národům, které prohlásí, že nemají vůli bojovat, hrozí, že si je podrobí národy, které právě procházejí dobyvatelskou fází (někdy se smiřují i s tím, že budou začleněny do nějaké nové říše jako pouhé provincie nebo kolonie). Kdy je nutno neváhat s použitím síly a kdy ustoupit, je věčný lidský problém, který můžeme vyřešit, jak nejlépe umíme, jedině v každé nové situaci, jak postupně přicházejí. Očividně však z dějin plyne, že národy ve skutečnosti neskládají zbraně kvůli svědomí, nýbrž odzbrojují kvůli oslabenému smyslu občanů pro službu, rostoucímu sobectví a bažení po bohatství a klidu.


Martin Kovář
Osudová dvacátá - Doba, která řvala, v USA i v Evropě

  Počet stran: 323
Nakladatelství: CMI News s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-908344-9-1
Cena: 799 Kč
Vloženo: 09.01.2023, 22:45
Přečteno: ANO (05.09.2023)

Anotace:

Dvacátá léta minulého století v Americe. Období boomu, nevídané prosperity, ale i nastupující velké krize. Historik Martin Kovář v pětadvaceti barvitých kapitolách popisuje, jak se z poválečného zmaru začala rodit moderní doba. Jak se rodil – a trpce skončil – americký sen.


Renaud Camus
Velká výměna

  Původní název: La Grand Remplacement
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 308
Nakladatelství: Dauphin
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7272-681-3
Cena: 318 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:32
Přečteno: ANO (12.12.2021)

Anotace:

Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.

Komentář:

Předesílám, že hodnotím knihu, nikoli její odkaz. Je koncipována jako takové "sebrané spisy", resp. jedna esej + sebrané proslovy. Přestože autorovi rozumím, soucítím s ním, s jeho vhledem do situace souzním, čtení této knihy bylo pro mne utrpením. Vzhledem k rozsahu je to čtivo tezemi chudé, kde rozkošatělé věty zakrývají obsahovou řídkost, přičemž se každá teze v textu mnohokrát v různých formách opakuje. Argumentačně není též nikterak výživná. Stručně a krátce, není to o mnoho víc než (pochopitelný a oprávněný) intelektuální pláč (po francouzsku rozvleklý v marné snaze o duchaplnost) nad tím, jak jde tradiční Francie nezadržitelně k šípku a nikdo s tím nic nedělá.

Pozn. Pokud by byla kniha rozsahem desetinová, šel bych s hodnocením mnohem výš.

Několik vybraných odstavců: 
Je-li přítomen člověk, je i nerovnost, tedy lidskost… Jaká je rovnost… mezi katanským a zkorumpovaným tyranem, jako je Muammar Kaddáfí, a spisovatelem, jako je Václav Havel, jenž vkládá svůj talent, odvahu a život do služby k osvobození své země a svého národa? (str. 62-63)

Ostatní populace (ale možná se to mění) záviděly obvykle západním a konkrétně, co se nás zde týká, evropským společnostem. Chtěly se k nim přidat a těžit s nimi z výhod, jež u nich viděly: mnohem vyšší životní úroveň, mnohem rozvinutější a ochrannější systémy sociálního zabezpečení, menší korupce, lépe zaručené osobní svobody, stabilnější politické režimy v souladu s právním státem. Zdá se však, že globálně (jako obvykle se pochopitelně najdou všechny možné individuální výjimky…) špatně pochopily jednu věc: že tyto skutečně tak výhodné systémy, zejména v porovnání s těmi, na něž byly zvyklé, jako protihodnotou a podmínku vlastní existence uplatňovaly rozsáhlý soubor přijímaných omezení, vysoký stupeň občanskosti a vědomí formy…, hluboce zakořeněný smysl pro společenskou smlouvu a její ctnosti. A to jsou rysy nabývané dlouhodobým cvikem, který u národů ještě víc než u jedinců a rodové linie vyžaduje nejspíš řadu generací a nemůže vynechat některé nezbytné vývojové etapy. (str. 68-69)

Proč výměnismus není morálka:
První důvod, proč výměnismus není morálka, a to ani pod klamnou přezdívkou antirasismu a v pokřivené, falešné formě dogmatického antirasismu, je ten, že nehledí na pravdu. Není morálky bez pravdy. A výměnismus lže velmi a nejen tím, že skrývá svou skutečnou povahu, záměny a účinky za falešný pojem antirasismus. (str. 224)

Druhý důvod, proč výměnistická ideologie není a nemůže být morálkou, je ten, že svět, který zavádí, a který jsme si všichni mohli vyzkoušet, je děsný, odporný, a projevuje se každým dnem víc jako návrat do stavu před společenskou smlouvou. Jistě, nebohý a bezpomocný uprchlík nutně vzbuzuje soucit. Jsme přirozeně náchylní poskytnout mu to, co žádá a co nazývá azyl. Ale morálka nemůže pominout kantovský požadavek možné univerzalizace našich činů. A soucit se stává sentimentalitou a přestává mít cokoli společného s morálkou, jakmile gesta, k nimž vede, svět nejenže zdaleka nečiní lepším a citlivějším, lidštějším, harmoničtějším, inteligentnějším a duchovnějším, ale naopak brutálnějším, násilnějším, hloupějším, ošklivějším a nižším. A právě taková je bohužel realita, kterou stále obtížně skrývá jediná pohlednice, jíž výměnisté vystavují, klipy a seriály o společném životě, činící dle vlastních slov "život krásnějším". (str. 227)

Politická čest nemůže spočívat ve zbožňování jediné hodnoty, rovnosti, v neprospěch všech ostatních, pravdy, pořádku, veřejného klidu, spravedlnosti, bezpečnosti, poznání, civilizace. (str. 227-228)


Milan Kundera
Nechovejte se tu jako doma, příteli

  Počet stran: 78
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2006
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-279-8
Cena: 126 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 19:47
Přečteno: ANO (21.08.2021)

Anotace:

Svazek obsahuje dva eseje Milana Kundery: Kdo je to romanopisec (z knihy Le rideau /Opona/, Gallimard 2005) a Nechovejte se tu jako doma, příteli (z knihy Les testaments trahis /Zrazené testamenty/, Gallimard 1993). Společným tématem esejů je zamyšlení romanopisce nad romanopiscem. Jeho vztah k lyričnu („romanopisec se rodí na ruinách svého lyrického světa“); základní nesouhlas s „pre-interpretací života“ (mytologickou, náboženskou či ideologickou). Vášnivá obhajoba autorského práva, s kterou je spojen v postavě Cervantesově sám vznik umění románu. Morálka podstatného odstraňující z životního díla vše nepodstatné („život je krátký, četba je dlouhá a literatura se sebevraždí zešílevší plodivostí“). Hloupost těch, kdo hledají smysl románu v autorově životopisu (polemika Prousta proti Sainte-Beuvovi). A tak dál. A tak dál.


Milan Kundera
Slavnost bezvýnamnosti

  Původní název: La féte de l´insignifiance
Počet stran: 118
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-375-7
Cena: 297 Kč
Vloženo: 14.07.2021, 18:04
Přečteno: ANO (03.08.2021)

Anotace:

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost bezvýznamnosti, poslední román Milana Kundery napsaný francouzsky. Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná setkání v zahradách nebo na večírcích se snově prolínají se zasedáním Stalinova politbyra, je především Kunderovým zlehka a humorně napsaným loučením se s tématy, čtenáři a světem románu obecně. Povzneseně napsaná kniha plná humoru a dobré nálady a první próza, kterou jedenadevadesátiletý autor žijící v Paříži dovolil přeložit do své rodné řeči.

Komentář:

Velké rozčarování. V té knize není nic, snad kromě - v rovině kulturní války - trefně aktuálního: 
"Cítit se vinen, nebo se necítit vinen. Myslím, že v tom je všechno. Život je boj všech proti všem. To je známo. Ale jak ten boji probíhá ve společnosti více méně civilizované? Lidé se na sebe nemůžou navzájem vrhat, jakmile se zpozorují. Místo toho se pokoušejí svalovat na druhé hanbu viny. Vyhraje ten, komu se podaří z druhého udělat viníka. Prohraje ten, kdo přizná chybu." 
A souvisejícího: 
"Kdo se omlouvá, prohlašuje, že je vinen. A prohlásíš-li, že jsi vinen, vybídneš druhého, aby ti dál nadával, denuncoval tě, veřejně, až do smrti. To jsou osudné důsledny první omluvy".
A u doslovu Sylvie Richterové jsem si mohl hlavu ukroutit. Jak je to přísloví s tím vytvořením kuličky? :-)


Michel Houellebecq
Platforma

  Původní název: Plateforme
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 291
Nakladatelství: Euromedia Group k.s. - Odeon
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 3.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-207-1943-0
Cena: 359 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 20:10
Přečteno: ANO (02.08.2021)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Protagonistou Platformy je opět autorův generační druh, čtyřicátník, úředník na ministerstvu kultury. Sarkasticky glosuje život, dokud nepotká dívku, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem se ženami. V líčení jejich vztahu možná Houellebecqova čtenáře překvapí méně cynický tón, který však o to kousavěji zaznívá v přiléhavých soudech o pokrytectví západní civilizace i o možných alternativách, vedoucích do slepé uličky terorismu. Skandální autor se nezapře v otevřeném líčení erotických scén (tématem románu je sexuální turistika) i v kritických připomínkách na adresu různých náboženství. Knihu lze číst i jako jeden z nejpalčivějších příběhů o velké lásce přelomu tisíciletí.

Komentář:

Slovy Egypťana v knize: "Myslíte, že by islám mohl vzniknout v tak krásném kraji?" (Znovu ukázal na nilské údolí s opravdovým dojetím). Ne, monsieur. Islám mohl vzniknout jen v blbý poušti, mezi smradlavými beduíny, co neměli nic jiného na práci než - s prominutímí - píchat velbloudy. Čím víc se náboženství blíží monoteismu, tím je nelidštější a krutější; a ze všech náboženství nikdo neprosazuje monoteismus tak radikálně jako islám... V žádné muslimské zemi nikdy neměly místo ani inteligence ani talent; ararbské matematiky, básníky a vědce známe jen proto, že ztratili víru. 


George Friedman
Ohrožená Evropa
Rodící se krize

  Původní název: Flashpoints
Překladatel: Jana Odehnalová
Počet stran: 258
Nakladatelství: ALIGIER s.r.o., Nakladatelství Tomáše Krsek s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-904895-5-4
Cena: 380 Kč
Vloženo: 29.12.2020, 00:30
Přečteno: ANO (18.07.2021)

Anotace:

Významná nová kniha od autora bestselleru (Příštích 100 let) a geopolitického prognostika George Friedmana s odvážnými fakty o budoucích událostech v Evropě. Toto provokativní dílo zkoumá „ohniska konfliktů“ – unikátní geopolitická místa, která byla historicky vždy plná napětí a kde nakonec dojde k dalším konfliktům. George Friedman s pozoruhodnou přesností předvídá budoucí trendy v globální politice, technologii, populaci a kultuře. V knize Ohniska konfliktů se soustřeďuje na Evropu, na světové kulturní a mocenské souvislosti uplynulých pěti set let. Friedman analyzuje nejnestabilnější a fascinující pohraničí Evropy a Ruska a zlomové linie, které existují staletí a byly epicentrem mnoha katastrofických válek – Friedman upozorňuje bezprecedentním osobním způsobem, že ohniska konfliktů znovu doutnají. Evropská unie moderní doby byla vybudována z valné části proto, aby se minimalizovala inherentní geopolitická napětí, která ji historicky rozervala. Friedman s přehledem bohaté historie a s pomocí kulturní analýzy ukazuje, že tento plán se hroutí. Ohniska konfliktů vypravují živoucí historii Evropy a vysvětlují velice jasně vše o jejích nejnestabilnějších regionech: rušné a neustále pohyblivé země rozdělující Západ od Ruska (obrovská oblast, které dnes zahrnuje Ukrajinu, Bělorusko a Litvu); staré pohraničí mezi Francií a Německem; a Středomoří, které dalo vzniknout judaismu a křesťanství a stalo se centrem islámského života. (pokračování na zadní záložce) Díky Friedmanovu souvislému vyprávění o obyvatelích měst, o řekách a vesnicích se začíná objevovat zřetelný obraz regionů, zemí a historie. Kniha Ohniska konfliktů představuje fascinující analýzu Evropy dnešních dní, její pozoruhodné minulosti a neklidných zlomových linií, které se probouzejí a budou mít stěžejní význam v blízké budoucnosti. V tom je Friedmanova kniha dobře načasovaná a strhující.

Poznámky:

ISBN 978-80-904895-5-4 (ALIGIER s.r.o.)
ISBN 978-80-906242-0-7 (Nakladatelství Tomáš Krsek s.r.o.)

Komentář:

Dvě významné teze z knihy: 

Civilizace jsou rozděleny do tří fází. První fáze je barbarství, doba, kdy lidé věří, že zákony jejich vlastní vesnice jsou zákon y přírody, jak prohlásil G. B. Shaw. Druhá fáze je civilizace, kdy lidé nadále věří ve spravedlnost svého konání, ale zaobírají se myšlenkou, že by se mohli mýlit. Třetí fáze, dekadence, je chvíle, kdy lidé začnou věřit, že neexistuje žádná pravda, nebo že všechny lži jsou stejně pravdivé.

Hrubá síla, v níž kdysi spočívala evropská globální ekonomická moc, je pryč. Mocné státy jako Čína, Rusko a Spojené státy nabízejí tytéž výhody jako Evropa, ale důsledky porušování smluv jsou větší. V danou chvíli na tom možná nezáleží, ale jak se globální síly rozcházejí a Evropa stojí mezi nimi, absence hrubé síly bude čím dál významnější. Být bohatý a slabý je nebezpečná kombinace.


Václav Klaus, kolektiv
Sebedestrukce Západu

  Počet stran: 135
Nakladatelství: Institut Václava Klause
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7542-066-4
Cena: 165 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:19
Přečteno: ANO (27.03.2021)

Anotace:

Ve společenském vývoji západního světa došlo k závažnému negativnímu posunu. V minulých letech nás většinou zneklidňovala „jen“ jednotlivá, i když zásadní témata (jako je nadměrná a stále rostoucí regulace trhu, nezastavitelná evropská centralizace, klimatické inženýrství, pokrokářství apod.), dnes ale nastalo něco jiného. Nyní se všechna témata spojují a slévají do jednoho širokého globálního proudu, jehož ambicí není nic menšího než naprostá přeměna světa, jak jej známe. Proto se IVK rozhodl prezentovat svůj přístup ke společenské krizi Západu v celé jeho šíři, hloubce a celistvosti. I když nejextrémnější a nejradikálnější podobu mají tyto trendy v posledních letech a měsících v USA, sborník textů autorů IVK a jeho nejbližších spolupracovníků nevznikl jako prostá reakce na aktuální americké dění. Je pokusem o rozbor širších souvislostí. Je příspěvkem k pochopení faktu, že navzdory tomu, o jak rozdílných oborech mluvíme, ve skutečnosti jde jen o dílčí projevy jednoho jediného frontálního útoku na západní civilizaci v podobě, jak ji vybudovaly celé generace před námi. Editorem sborníku je Václav Klaus. Svými texty dále přispěli Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Aleš Valenta, Ivo Strejček, Michal Semín, Petr Hájek, Tomáš Břicháček a Milan Knížák.

Komentář:

Sbírka kratších esejů autorů seskupených kolem Václava Klause. Nepřináší nic než jakýsi stručný sumář aktuálních bojišť v rozběhlé kulturní válce. Asi nejpůsobivější shrnutí toho, co se děje na Západě, je odstavec z eseje Tomáše Břicháčka: "Výjevy klečících postav v amerických a evropských ulicích a na sportovištích jsou alegorií Západu, který je na kolenou - Západu duchovně vyprahlého, mravně a kulturně uvadajícího, dezorientovaného, ustrašeného, odlidštěného, sebenenávidějícího, zajíkajícího se ve své korektnosti, zbloudilého mezi falešnými modlami a náhražkovitými (ne)ctnostmi, zadluženého, vymírajícího."


Sergio A. Sierra
Thor a mocné kladivo Mjölnir

  Původní název: Thor y el poder de Mjölnir
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3342-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:23
Přečteno: ANO (26.02.2021)

Anotace:

Nejdramatičtější příběh všech věků právě začíná. Bouřlivý severský bůh Thor, překrásná Sif, lstivý Loki, pán veškerenstva Ódin, smrtelníci Tjalfe a Roskva i mnozí další se představují v prvním příběhu, který rozplétá úžasně propracované severské mýty. Vydejte se do sídla bohů v Ásgardu a staňte se svědky událostí, díky kterým Thor získal svoji mocnou zbraň – blesky metající kladivo Mjölnir – aby s ní čelil hrůzným obrům z Jötunheimu!


Platón
Prótagoras

  Překladatel: František Novotný
Počet stran: 82
Nakladatelství: ISE
Edice: Oikúmené
Místo publikování: Praha
Rok: 1994
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 8085241-67-6
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (07.02.2021)

Anotace:

Protagoras (Greek: Πρωταγόρας) is a dialogue by Plato. The traditional subtitle (which may or may not be Plato's) is "or the Sophists, probative". The main argument is between the elderly Protagoras, a celebrated Sophist, and Socrates. The discussion takes place at the home of Callias, who is host to Protagoras while he is in town, and concerns the nature of Sophists, the unity and the teachability of virtue. A total of twenty-one people are named as present.

Poznámky:

První vydání - Praha 1935


Miloslav Jenšík
Stalingrad
Každý dům, každé okno, každý kámen

  Počet stran: 105
Nakladatelství: Epocha
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7557-143-4
Cena: 169 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:28
Přečteno: ANO (17.01.2021)
Elektronická verze: ebook(CZ)

Anotace:

Bitva o Stalingrad byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím německých a sovětských vojsk na východní frontě. Byla nejen obrovskou opotřebovávací bitvou, ale také psychologickým střetnutím dvou maximálně koncentrovaných vůlí. Šlo o mnohem víc než o jedno město. Vojáci, kteří se do sebe zuřivě zakousli v hromadách sutin z domů, v nichž ještě nedávno žili lidé, na donekonečna rozrývaných svazích Mamajovy mohyly, v odpadních kanálech, den ode dne chápali víc a víc, co je v sázce. V nepřetržitých srážkách stovek malých úderných skupin narůstala do absolutní hodnoty fyzická i psychická odolnost, iniciativa, odpovědnost a vynalézavost i toho posledního pěšáka. Osud města visel na vlásku. Obránci drželi místy už jen uzoučký proužek břehu, z kterého mohli být smeteni jediným úderem. Do krajnosti vyčerpaní vojáci, trosky původních jednotek, však dál vedli svou svatou válku. Linie bojů byla tisíckrát zalomená čára bez ustání měnící podobu. Nebyly tu dvě fronty a mezi nimi země nikoho – jen trojrozměrný labyrint, ve kterém se úderné skupiny vzájemně napadaly zepředu i zezadu, zprava i zleva, shora i zdola…

Komentář:

Spíš než o nestrannou literaturu faktu jde o rozsahem nevelkou apoteózu obránců Stalingradu. 


Robert Šlachta, Josef Klíma (*1951)
Robert Šlachta
Třicet let pod přísahou

  Počet stran: 350
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Edice: Universum
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-242-6576-6
Cena: 349 Kč
Vloženo: 12.08.2020, 23:16
Přečteno: ANO (27.12.2020)

Anotace:

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl. 


Marian Kechlibar
Krvavé levandule

  Počet stran: 122
Nakladatelství: Jiří Nosek - KLIKA
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-88298-60-1
Cena: 160 Kč
Vloženo: 27.09.2019, 01:27
Přečteno: ANO (14.12.2019)

Anotace:

Jižní Francie blízké budoucnosti. Pouliční nepokoje v pobřežních městech se vymknou úřadům z rukou a přerostou v povstání. Proti džihádistům pod vedením samozvaného emíra Abdulláha bojuje směsice veteránů, partyzánů a zločinců z povolání. A armádní velitelé, vystavení nemožným situacím, čím dál méně respektují názory vzdálené Paříže… Znepokojivá vize světa, ve kterém se snění o multikulturalismu změnilo v noční můru.

Komentář:

Ač Mariana Kechlibara mám rád, kniha mě jako čtenáře pranic neuspokojila. Je to v podstatě jakási nahodilá kolekce několika drobných epizod z občanskou (resp. civilizační) válkou zmítané Francie. Pan Kechlibar má nepochybně spisovatelský talent, pakliže chce ovšem vytvořit hodnotné beletristické (či snad vizionářské) dílo, měl by mu věnovat daleko více času, podstatně ho rozšířit, mocně prohloubit a celkově uhladit. Zkrátka: tato útlá publikace působí jako ve spěchu splácané kusy souvislejšího textu z připravovaného dystopického románu. Jestliže si autor chtěl touto cestou pouze ověřit, zdali má smysl pokračovat, pak odpovídám: "ano, má, ale ušetřete prosím čtenáře podobných demo verzí".


Niall Ferguson
Civilizace
Západ a zbytek světa

  Původní název: Civilization. The West and the Rest
Překladatel: Emanuel Geissler
Počet stran: 347
Nakladatelství: Argo, Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-1114-9
Cena: 498 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 18:25
Přečteno: ANO (29.09.2019)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala.

Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit.

Poznámky:

ISBN 978-80-7363-606-7 (Dokořán)

Komentář:

Niall Ferguson se pokouší o identifikaci a rozbor důvodů, které vedly k tomu, že se západní (euroatlantická) civilizace zhruba od 15. století postupně stala celosvětově dominantní. Důvody, které nalezl, seskupil do šesti komplexů institucí s výstižnými jednotícími termíny: konkurence, věda, vlastnická práva, medicína, konzumní společnost a pracovní morálka. Každému termínu věnuje samostatnou kapitolu, kde příslušné instituce podrobuje historickému zkoumání.

Kniha je informačně hutná, ovšem rozsah zhruba 290 stran limituje možnosti hlubšího rozboru i širšího materializování příčin a souvislostí. Mnohdy se totiž čtenář dostává do situací, kdy vnímá text jen jako souhrn náhodou sousedících bloků s informacemi než jako ucelený vhled do "střev" instituce.

Zaujme i autorova fixace na oděvní průmysl, jehož překotný rozvoj považuje za stabilně první jednoznačný příznak jakékoli průmyslové revoluce; změny ve způsobu oblékání pak za vlaštovky značící jaro blížících se revolučních změn.


Raymond Ibrahim
Takíja
Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti

  Původní název: Taqiyya about Taqiyya
Překladatel: Lukáš Lhoťan
Počet stran: 34
Nakladatelství: Lukáš Lhoťan
Místo publikování:
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-907004-3-7
Cena: 100 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:17
Přečteno: ANO (14.04.2019)

Anotace:

Tato publikace se věnuje velice kontroverznímu tématu spojenému s islámským náboženstvím, a sice vnímání pravdy a lži či přetvářky v islámu. Kdokoliv poukáže na možnost, že muslimům je islámským právem dovoleno lhát a přetvařovat se, je okamžitě umlčován obviněními z islamofobie, či nenávisti. Tomuto neblahému trendu bohužel podlehli i mnozí čeští orientalisté a religionisté, kteří se tématu vnímání přetvářky v islámu buď vyhýbají a posilují další tabuizaci tohoto problému, nebo naopak popírají fakta a s pomocí odkazu na svou odbornou autoritu se snaží popřít jeho existenci. Základem knihy, kterou držíte v ruce, je odborný posudek, který byl vypracován jako odpověď na tvrzení kanadských islamistů. Ti se u kanadského soudu snažili obhájit své stanovisko, že v islámském právu není žádné ospravedlnění pro přetvářku. Jejich cílem bylo umlčet jednoho z kritiků islámu a islamismu. Poté, co byl soudu předložen tento posudek, islamisté svou žalobu stáhli. O autorovi: Raymond Ibrahim (*1973, USA) promoval na California State University Fresno, přičemž se ve své diplomové práci zabýval tématem vojenských střetnutí islámu a Byzance na počátku vzniku islámu. Ibrahim pracoval jako odborný asistent pro oddělení Blízkého východu Knihovny Kongresu USA a zastával post náměstka ředitele pro Middle East Forum. V současné době působí jako specialista na islám mj. v konzervativní nadaci David Horowitz Freedom Center.


Douglas Murray
Podivná smrt Evropy
Imigrace, identita, islám

  Překladatel: Alexander Tomský
Počet stran: 334
Nakladatelství: Leda
Místo publikování:
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-562-3
Cena: 418 Kč
Vloženo: 18.12.2018, 23:11
Přečteno: ANO (11.02.2019)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Douglas Murray brilantně líčí příběh masové imigrace do Evropy – její počátky v poválečném nedostatku pracovní síly, její zintenzivnění při slučování rodin a konečně humanitární ospravedlňování otevřených hranic. Od druhé světové války až po současnost vznikají a rostou ohromné nepřizpůsobivé přistěhovalecké kolonie, navzdory tomu by ale „příchod milionů nemusel být hlasem polnice posledního soudu, kdyby Evropa neztratila víru ve svou civilizaci, tradici a legitimní právo na vlastní existenci“. Vyčerpaný a historickou vinou kolonialismu a rasismu posedlý Západ není schopen hájit občanské svobody a práva proti nábožensky sebejisté kultuře islámu, jež nezná odluku církve a státu. 

Murray vykresluje dramaticky narůstající spor většinové společnosti s intelektuální elitou, která hodlá evropský lid vyměnit. Důkladně analyzuje její akademické šibolety, vytáčky a lži i její ideál „morálně nadřazeného univerzálního lidství“ bez kulturního rozlišení, utopickou vizi nesoudržné, multietnické společnosti pouhých lidských práv. Jak prorocky napsal G. K. Chesterton, proti ideologii bezbřehého splynutí všech se všemi se jednou instinktivně vzbouří miliony a rozpoutá se střet mezi davem a posedlou internacionální třídou. 

Ať už nadcházející konflikt dopadne jakkoli, podle Murrayho to pak nebude Evropa, jakou jsme dosud znali.


Marian Kechlibar
Zapomenuté příběhy

  Počet stran: 168
Nakladatelství: Jiří Nosek - KLIKA
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-88088-99-8
Cena: 250 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 03:08
Přečteno: ANO (25.01.2019)
Elektronická verze: ebook(CZ)

Anotace:

Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se skládá z příběhů lidí a příběhů celých národů.

Ve spoustě okamžiků stáli lidé jako my před složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli dobře, jindy špatně. Někdy měla jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo neočekávané následky.

Z jejich zapomenutých příběhů se můžeme poučit i dnes.

Komentář:

Zdařile napsaná kniha, ve které není snad ani slovo navíc. 


Patrik Ouředník
Antialkorán
aneb nejasný svět T. H.

  Počet stran: 84
Nakladatelství: Volvox Globator
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7511-359-7
Cena: 199 Kč
Vloženo: 09.08.2018, 01:03
Přečteno: ANO (08.01.2019)

Anotace:

Reakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé: na jedné straně máme, slovy Patrika Ouředníka, „slamotruské trubirohy“, kteří „v každém Arabovi vidí muslima a v každém muslimovi potenciálního teroristu“; na straně druhé humanitární organizace a média up-to-date, která popírají očividnosti a odmítají připustit, že by islám a islamismus mohly sekulární společnosti klást problém. Věci jsou jako obvykle o něco složitější.

Komentář:

Shrnující autorův závěr: "Co zbývá? Není toho mnoho. Vzdorovat islámskému teroru - ozbrojenému i ideologickému - , pít šampaňské, chodit na koncerty a flirtovat. Chovat se k evropským muslimům, jako by neexistoval islámský teror. A zároveň trvat na svém a spíše než hlásat čím dál nerozumnější reasonable acommodations s muslimskými představiteli, neomylně vedoucí ke kompromisům čím dál jednostrannějším - podporovat disidenty, feministická sdružení a ateisty v islámských zemích, podporovat je otevřeně, nepokrytě, bezohledně. Neboť právě oni jsou dnes záštitou evropského osvícenství." 
Zobrazeno: 1-20 z celkem 291 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1679 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Vyšehrad nakladatelství se zaměřením na historii, literaturu faktu, filozofofii, teologii atd.
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Luxor největší knihkupectví v ČR
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Kosmas knihkupectví Kosmas
Karolinum internetové knihkupectví
Dobré knihy dobré knihy pro každého