Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1661-1679 z celkem 1679 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující   |  Konec 


Lucanus
Farsalské pole

  Překladatel: Jana Nechutová
Počet stran: 371
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1976
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 35 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Jedné zachované dílo mladého básníka, synovce filosofa Seneky, je vynikajícím dokladem nemocné doby, výrazem "ztracených iluzí" římské aristokracie a zároveň významným uměleckým dílem.

Lucanus, zpočátku osobní přítel císaře Nerona, měl možnost nahlédnout do života nejvyšší římské společnosti, a to jej posléze přivedlo k republikánskému smýšlení a k účasti na Pisonově spiknutí. Když bylo spiknutí v roce 65 odhaleno, byl Lucanů osud zpečetěn a "z laskavosti" císařovy směl skončit svůj život libovolným druhem smrti.

Přesto, že Lucanus zemřel ve svých 26 letech, byl autorem velmi plodným. Starověk znal celou řadu jeho básnických i prozaických děl. Nám se zachovalo pouze jeho nejvýznamnější dílo, nedokončený historický epos o občanské válce (Bellum civile nebo také Pharsalia), který předkládáme čtenářům pod názvem Farsalské pole.

Námětem je válka mezi Caesarem a Pompeiem, jež vedla k pádu republiky. Lucanus postupně vykládá hlavní události této války, počínaje vystoupením Caesarovým a jeho přechodem přes Rubicon, líčí bitvu u Farsálu a smrt Pompeiovu; báseň je přerušena v epizodě Caesarova pobytu v Egyptě. Děj probíhá bez zásahu olympských bohů, chod událostí řídí Osud. Hlavní nit vyprávění se často ztrácí v dlouhých odbočkách, popisech, čarodějných scénách, ale i ve scénách bojových. Lucanus zde spojuje rétorickou obratnost s talentem a vášnivým zaujetím mladého člověka. Řeči jeho postav odpovídají přísným požadavkům řečnické teorie, jsou náležitě vybaveny a vybroušeny básnickými tropy a figurami. Lucanus miluje vyjadřování v krátkých pointovaných větách, antiteze, apostrofy, prudké konstrasty a ponuré obrazy. Je tak poplatný deklamačnímu slohu své doby, který na rozdíl od "starého" slohu Ciceronovy generace dostal jméno "nový".

Lucanův epos Farsalské pole byl vyhledáván čtenáři po celou dobu trvání evropské vzdělanosti, zvláštní oblibě se však těšil v 17.-18. století, v době anglické a francouzské buržoazní revoluce, kdy byl pojímán jako manifest republikánství a nenávisti k despocii.


Públius Ovidius Násó
O lásce a milování

  Původní název: Amores, Ars amatoria, Heroides, Remedia amoris
Překladatel: Rudolf Mertlík
Počet stran: 398
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1969
Vydání: 1.
Knižní žánr: poezie
Cena: 27 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Druhé souborné vydání milostné poezie Ovidiova mládí. Mluví ke každému srdci a žádné nezarmoutí. V nové době překonal Ovidius i slávu Homérovu. Vydává se a čte na celém světě. Splnila se jeho předpověď, že bude žít v slávě po všechny věky. Za hranici své proslulosti si básník určil rozsáhlou říši římskou. V tom se však mýlil. Jeho dílo oslňuje svou krásou nejen celou Evropu (tedy nejen národy, kam sahala římská veleříše) – Ovidia znají ve všech světadílech a jeho nevšednímu umění se obdivují vědci, básníci, mistři štětce i dláta i okouzlení čtenáři. Římská lyrika i římská epika dosáhla právě v díle Ovidiově svého vrcholu.

Nezbývá než číst. Vystavit se onomu teplému a bohatému dešti. Číst Ovidia. Krásně se čte. Je moudrý a zábavný, nevaří z vody slov a nekřičí a negestikuluje, je vzdělaný a je suverénní mistr formy a přímý dědic skvělé básnické kultury, je to básník, jímž stvořené dílo ne zbůhdarma a ne protekcí dějin přečkalo v plné síle a v nádherném zdraví dva tisíce let.

Poznámky:
Listy milostné - třetí vydání


Arriános
Tažení Alexandra Velkého

  Překladatel: Jaromír Bělský
Počet stran: 347
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1972
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 28 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Makedonský král Alexandr zvaný Veliký patří k největším postavám antického starověku a světových dějin vůbec. Už pro současníky byl zjevem tak mimořádným, že velmi brzo po jeho smrti se jeho činy začaly měnit v romantickou legendu. Tento vývoj od historie k legendě stále pokračoval, až Alexandr nabyl oné podoby, jež je známa ze středověkých Alexandreid.

Jestliže přesto můžeme u Alexandra rozlišit celkem spolehlivě pravdu od smyšlenek, je to hlavně zásluhou řeckého spisovatele Flavia Arriána. Arriános představuje – vedle spíše anekdotického Plutarcha a románového Curtia Rufa – nejčistší pramen každého historika, jenž se obírá dobou Alexandrovou.

Život Arriánův (žil asi v letech 95 – 175 n. l.) byl vyplněn činností úřední a spisovatelskou. V mládí se horlivě obíral filosofií stoika Epiktéta, potom, snad v nějaké funkci vojenské, poznal kromě zemí alpských také Galli a africkou Numidii. Kolem r. 130 dosáhl konsulátu, později byl správcem v asijské Kappadokii. Z té doby pochází jeho zeměpisné dílo, popisující kraje u Černého moře. Převážně zeměpisného rázu je i jeho popis Indie. Odborný obsah má jeho učebnice vojenské taktiky a krátký spis o lovu. Avšak jeho nejdůležitějším dílem je podrobné vylíčení výpravy Alexandra Makedonského do Asie s názvem „Alexandrú anabasis“. Je to spis velmi zdařilý a zajímavý jak po stránce formální, tak obsahové. Vyniká průzračným stylem napodobujícím Xenofónta, autora, jenž byl Arriánovým vzorem v celé činnosti spisovatelské do té míry, že byl později nazýván „druhým Xenofóntem“. Veliká historická cena spisu je dána tím, že Arriános si vyvolil z nepřeberného množství různých pramenů právě ty nejspolehlivější: pro partie vojenské Ptolemaia (pozdějšího krále egyptského), pro zeměpisné Aristobúla, Nearcha a Eratosthena. Řídě se důsledně těmito prameny, napsal Arriános – téměř pět set let po smrti Alexandrově – dílo, jež jako jediné ze všech zachovaných nám umožňuje učinit si spolehlivou představu o světodějné výpravě slavného makedonského dobyvatele.


kolektiv
Řečtí atomisté

  Překladatel: Karel Svoboda
Počet stran: 365
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1980
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 26 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Dochované zprávy o životě a učení starořeckých atomistů seznamují čtenáře s mnoha zajímavými stránkami antického myšlení. Netýkají se jen vlastního jádra atomistické filozofie, která patřila k nejvýraznějším směrům antiky a svým odkazem později výrazně přispěla k formování novověké vědy. V 5. a 4. století př. n. l., kdy působili staří atomisté, Řekové ještě zahrnovali do pojmu „filozofie“ veškerou badatelskou a myslitelskou činnost a k částečné diferenciaci docházelo jen u několika málo vědních oborů. Zprávy o starořeckých atomistech nás proto poučují i o prvních poznatcích, k nimž došlo řecké myšlení v oblasti biologie, fyziky, matematiky, jazykovědy, politiky a samozřejmě i etiky. Současně nám přibližují i osudy mnohých břitkých a originálních myslitelů, kteří často velmi statečně tepali nedostatky a zlořády své doby. Jsou pramenem, z něhož se dovídáme mnoho jinak nedostupných údajů nejen o antické vědě, ale i o životě v tehdejším Řecku.

Poznámky:
Leukippos, Démokritos, Nessás, Métrodóros z Chiu, Diógenés ze Smyrny, Anaxarchos, Hekataios z Abdér, Apollodóros, Nausifanés, Diotímos, Bión z Abdér, Bólos


Pausaniás
Cesta po Řecku I

  Překladatel: Helena Businská
Počet stran: 581
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1973
Vydání: 1.
Knižní žánr: cestopisy
Cena: 34 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Pausaniův spis Cesta po Řecku plní ideálně hned dvojí čtenářské poslání: uspokojuje potřeby těch, kdo rádi cestují v knihách do málo známých a exotických krajin, a pro ty, kteří milují knihy s patinou věků, dráždící představivost možností poznání života lidí z pradávných dob, a pro milovníky antických starožitností přináší nepřeberné množství fakt a dává jim panoramatický pohled po Řecku z doby, kdy většina jeho památek byla dosud dobře zachována a na svém místě.

Autorův vyprávěčský um dává čtenáři pocit, jako by sám procházel starověkou krajinou Peloponnésu a středního Řecka: trasa Pausaniovy pouti začíná Attikou a popisem athénských dějin a památek. Poté vede Megaridou a krajinou kolem Korinthu, Lakónií a Spartou, Messénií a jejími městy, náš cestovatel nevynechá ani Élis s Olympií. Archaiu, Arkadii a celé střední Řecko až po Delfy. Pausaniův spis je nesmírně bohatou mozaikou, v níž jsou popsány lokality známé i méně známé se všmi význačnými budovami a doplněny zkazkami z dob bájí i z archívů nejnovějších historických událostí.

Pausaniovo dílo je tudíž jakousi studnicí, v níž se obráží celý řecký svět od mythických dob na pokraji stěhování řeckých kmenů přes tzv. klasickou dobu Řecka až po úpadek a zánik svobodného řeckého ducha v rámci římského impéria. Autor jako milovník řecké slávy a obdivovatel všeho krásného neopomene při svých cestách zmínit se o všem, co si zalouží pozornosti, ať je to sebemenší stavbička někde na návrší nebo na pokraji antické osady anebo význačný pohled na hory. Stejně zajímavé jsou i popisy přírodních kuriozit. Pausaniův cestopis je právem pokládán za jedno z nejzajímavějších děl řecké literatury z doby římského císařství (autor žil v 2. stol. n. l.).

Pro archeology a historiky je dodnes základním pramenem. Dílo zahrnující deset knih, nebylo dosud přeloženo do češtiny ani jiného slovanského jazyka ani v celku, ani v ukázkách. Vzbudí jako pokladnice antického vědění, umění i života jistě ohlas u čtenářů, kteří mají o antiku zájem.


Xenofón
Vzpomínky na Sókrata

  Překladatel: Václav Bahník
Počet stran: 450
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1972
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 28 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Vzpomínky na Sókrata a další Xenofóntovy spisy - Apologie, Hostina -, vzešlé z autora osobního styku s milovaným učitelem, dávají nahlédnout do duchovního světa velkého myslitele a podávají názorné příklady Sókratových bystrých a hlubokých postřehů a poznámek o všech oblastech lidského života - veřejného i soukromého - a praktické činnosti člověka. Filosofův záměr se soustřeďuje k problémům morálky, politiky, vojenství, hospodářství, náboženství, umění a obrací se i k nejintimnější sféře myšlení, cítění a jednání v životě jednotlivce.


Xenofón
O Kýrově vychování

  Překladatel: Václav Bahník
Počet stran: 342
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1970
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 22 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Xenofón, oddaný ctitel a žák Sókratův, souhlasil se svým učitelem především v tom, že filosofové se mají méně věnovat teoretickým úvahám, a více se zabývat věcmi užitečnými lidem. V souhlase s tímt přesvědčením píše svůj román o Kýrově vychování. Chce v něm ukázat, jak prospěšná je v životě dobrá výchova, a v idealizované postavě perského krále Kýra vytváří obraz spravedlivého vládce.

Román o všeomocném perském králi má i kouzelný erotický motiv až do hrobu věrné lásky nejkrásnější z asijských žen Pantheie, Kýrovy válečné kořisti, ke vzdálenému manželi Abradatovi.

Pro své lidsky obecně platné hodnoty byl spis O Kýrově vychování po staletí oblíbenou četbou a stal se základem evropských historických a dobrodružných románů.


Hérodianos
Řím po Marku Aureliovi

  Překladatel: Jan Burian, Bohumila Mouchová
Počet stran: 310
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 25 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Události odehrávající se v římském impériu císařského období byly vděčným námětem tvorby tehdejších historiků. Různí spisovatelé však zachytili dramatické děje rozdílným způsobem, v němč se odráží jejich osobní postoj k líčené době i jejich odlišné schopnosti literární.

Héródianos, řecký dějepisec ze 3. století n. l. vytvořil pestrý obraz doby od konce vlády Marka Aurelia po 30. léta 3. století, od nichž se datuje období anarchie. Defilují v něm nejrozmanitější vladařské osobnosti se svými rodinnými příslušníky, pověstnými činy, slabostmi i pozoruhodnými charakterovými rysy, císařové, kteří se zapsali do historie chvalně i nechvalně jako vynikající státníci i podlí tyrani. Téměř novelistická forma vyprávění je na mnoha místech oživena bezprostředním zážitkem současníka.

Héródianův spis doplňuje Kniha o císařích Aurelia Viktora, latinsky píšícího historika a císařského úředníka ze 4. století n. l., jenž zpracoval ve zpětném záběru osudy císařské moci od Augusta až do roku 360 n. l.

V rychlém sledu v něm vystupují císařové krvaví i mírumilovní, velkorysí i malicherní, stateční i zbabělí, učení i nevzdělaní. Augustus, Kaligula, Klaudius, Nero, Vespasianus, Titus, Traianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus, Karakalla, období anarchie i pozdního císařství až po Juliana Apostatu z konstantinovské dynastie. Hutné, sevřené líčení událostí je proloženo pointovanými etickými úvahami.

Oba spisy se vyznačují osobitým ztvárněním doby, v níž se formovali a uplatňovali v řízení impéria lidé nejrozmanitějších charakterů a v níž nebylo snadné odhalit podstatu i průběh složitých politických a vojenských poměrů.


Lúkiános
Šlehy a úsměvy

  Překladatel: Ladislav Varcl
Počet stran: 312
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1969
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 23 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Lúkiános, satirik a pamfletista syrského původu, který žil v 2. století n. l., náležel k nejsvobodomyslnějším osobnostem své doby a k předním reprezentantům řecké literatury. Tento východní protějšek římského satirika Martiala své literární nadání, svěží vtip a ironii věnoval tomu, co je odjakživa pravým úkolem satirikovým: nastavil zrcadlo své době a společnosti, nicotnosti lidského snažení po bohatství a moci, kariérismu a závistivosti, šarlatánství a pozérství, náboženským pověrám a filozofickým spekulacím a dogmatismu vulgárních filozofů.


Epiktétos
Rukojeť - Rozpravy

  Překladatel: Rudolf Kuthan
Počet stran: 403
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1972
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 28 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Popularizátor stoicismu v římské době císařské, Epiktétos, pocházel z Hierapole v maloasijské Frýgii, kde se narodil v polovině prvního století našeho letopočtu. Epiktétova nauka o mravním jednání, zejména o mravní sebevýchově člověka, podávaná po způsobu takzvané diatribé, filosofické rozpravy, čas od času okořeněné anekdotami, citáty z básníků, názornými a mnohdy drastickými příklady, alegoriemi, apostrofami, personifikacemi a zejména hojnými dialogy, neztratila podnes na své působnosti a na ceně.


Titus Livius
Dějiny VI

  Původní název: Titi Livi Ab Urbe condita libri
Překladatel: Pavel Kucharský
Počet stran: 660
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1976
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 37 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
První úplný překlad historika Tita Livia do češtiny se tímto šestým a předposledním svazkem blíží ke svému konci. Liviovo dílo o 142 knihách se nedochovalo celé (končí pro nás rokem 167 př. n. l.), do naší doby však zůstaly nepochybně zachovány právě ty knihy, které byly uznány za nejcennější obsahem a nejzdařilejší stylem.

Knihy šestého svazku jsou součástí čtvrté dekády, z níž už čtenář poznal první tři knihy. Nyní se seznámí s událostmi po vítězném konci druhé války s Kartágem a s Makedonií, tedy s časovým úsekem ohraničeným roky 195 a 179 př. n. l.

Pouhých šestnáct let, a přece ta léta znamenala pro Řím mnoho. Hluboké změny ve prospěch impéria zaznamenala tehdy římská hranice, hluboká proměna postihla rovněž římskou společnost Výbojná politika se nespokojila jen pokořením Kartága tvrdými mírovými podmínkami a odchodem poraženého Hannibala na Východ, výboje pokračovaly. Hlavní zájem římské expanze směřoval do Afriky, Řecka a Asie. Ve vlastní Itálii upevňoval Řím vládu na severu a na východním pobřeží, protože všude tam se při Hannibalově tažení Itálií projevily slabiny. Dochází také k vnitřní přeměně Říma: napětí druhé punské války polevilo, obnovila se normální situace, otevřely se sociální a generační problémy. Mužové staré éry odcházejí: Hannibal přijímá jed; jeho pokořitel P. Cornelius Scipio je nařčen z pronevěry válečné kořisti a odchází do dobrovolného vyhnanství; jeho bratr Lucius je ze stejného důvodu dokonce odsouzen; tribunové lidu navrhují zákony zaměřené proti nobilitě; z Řecka a Orientu pronikají nové náboženské směry prostoupené mysticismem a extází.

Liviovy Dějiny jsou však především dílem uměleckým. Vedle živého a přehledného popisu událostí bohatého na bitevní scény upoutají čtenáře i řeči z úst předních mužů, setkání Hannibala se Scipionem, anebo soudní jednání proti Scipionovi. Dě+jiny jsou eposem v próze a bývají označovány za prozaický protějšek Vergiliovy Aeneidy. Livius byl už za svého života slavným spisovatelem. Jeho dějepisné dílo zatlačilo do pozadí většinu dřívějších analistů a stalo se hlavním pramenem zpráv o republikánské době.

Poznámky:
knihy XXXIV-XL


Titus Livius
Dějiny V

  Původní název: Titi Livi Ab Urbe condita libri
Překladatel: Pavel Kucharský
Počet stran: 638
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 35 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Historik Titus Livius vyrostl ve starořímských tradicích. Město Patavium (dnešní Padova), kde se narodil a později rád pobýval, bylo proslulé patriarchálností svých mravů. Liviovu literární slávu založilo monumentální historické dílo, k němuž autor přistoupil na začátku 30. let př. n. l. a na kterém pracoval čtyřicet pět let až do své smrti. Výsledkem této práce bylo 142 knih Od založení města, umělecký výklad celé římské historie od jejích mytických začátků až do r. 9 př. n. l. Z úplného díla se zachovala pouze čtvrtina, ostatní obsah znám z výtahů, dochovaných v různých podobách.

Po vědecké stránce nelze na historickou věrohodnost všech líčených událostí plně spoléhat. Livius je především vypravěč, nikoli badatel. Daleko cennější je třeba jeho světový názor, který proti pojetí helénistického dějepisectví, jež pokládalo za hybnou sílu dějin Tychu, bohyni náhodnosti osudu, je daleko aktivnější a znamená určitý pokrok. Římský vlastenec Livius je přesvědčen, že průběh dějinných událostí je určován mravními vlastnostmi národa a jeho státníků. Minulost se mu jeví jako souhrn "příkladů", dobrých nebo špatných, jež ukazují, co je třeba napodobovat a čemu se vyhýbat.

Vedle popisu bitev nacházíme u Livia i vykreslení římských vlastností, jimiž se stal Řím velkým. Je to láska k vlasti a ke svobodě, statečnosti a obětavosti, dodržování závazků a poslušnost zákonů, zbožný a skromný život. Tyto vlastnosti zabezpečily vzrůst římského státu, zkáza mravů se stala příčinou občanských bouří - taková je vůdčí myšlenka Liviova díla. "Římská ctnost" je stavěna proti záporným vlastnostem jiných národů - proti lehkomyslnosti Řeků a Galů, věrolomnosti Kartáginců a Etrusků. Liviovo dílo zapůsobilo na české kronikáře Kosmu, na Danta, ovlivnilo historiky v době renesance i osvícenství a zůstalo oblíbeno až podnes.

5.svazek Liviových Dějn líčí průběh 2. války punské, boje Římanů s vojevůdci Hamilkarem, Hasdrubalem a Hannibalem, slavné bitvy nad Metaurem, u Zamy a také srážky s makedonským králem Filippem. V mnoha bitvách 2. punské války, která trvala šestnáct let, sáhl Hannibal k zastrašovací taktice - k nasazení válečných slonů, kteří dovedli svým náporem nahnat hrůzu i tak osvědčeným vojákům, jako byli Římané:

"Když byla bitva dlouho nerozhodná, Hannibal nařídil zavést do první linie slony, jestli by to dovedlo způsobit paniku a nahnat děs. Zpočátku skutečně uvedli sloni ve zmatek řady s praporci i oddíly. Protože vojáci stojící nejblíže byli zčásti rozšlapáni, zčásti se v děsu rozprchli, nechali na jedné straně šik nekrytý, a tak by se býval útěk rozšířil ještě dále, kdyby nebyl Gaius Decimus Flavus, vojenský tribun, vyrval prapor z ruky prvního kopiníka a nepříkazal, aby manipul tohoto praporu postupoval za ním samým. Vedl je tam, kde se ty obludy shlukly a tropily největší poplach, a nařídil mezi ně metat oštěpy. Všechny střely trefily cíl, protože hod zblízka do tak velkých těl byl snadnýa protože byl tehdy houf slonů stěsnán. Sloni, kterým stály v zádech zaražené oštěpy - jsou to přece zvířata nespolehlivá - se sami obrátili na útěk a strhli přitom s sebou i ty nezraněné. Ti netvoři se řítili do vlastních řad, a natropili tam ještě strašnější zkázu, než jakou způsobili mezi nepřáteli samými. Římští pěšáci vyrazili potom útokem na šik, který ty běžíci obludy uvedly ve zmatek svým průlomem. Obrátili nepřítele na útěk, a to bez velkého boje, jak už byli rozprášeni a poděšeni."

Poznámky:
knihy XXVII-XXXIII


Titus Livius
Dějiny IV

  Původní název: Titi Livi Ab Urbe condita libri
Překladatel: Marie Husová
Počet stran: 536
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1973
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 31 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Čtvrtý svazek z cyklu díla vynikajícího římského historika Tita Livia, Dějiny IV, zahnruje knihy XXI-XXVI (knihy XI-XX se nezachovaly).

Livius v těchto kapitolách živým perem líčí především průběh druhé punské války a dále zápasy Římanů s Makedonií až do triumfu v r. 167 př. n. l. Velkolepý historický obraz, který tu Livius před očima čtenáře odvíjí, zpřítomňuje vleklou, leč dramatičností nabitou dobou sporů starého Říma s Karthágem, kdy se do čela boje proti Římanům dostává vojevůdcovsky nesmírně nadaný syn Hamilkarův Hannibal a kdy budoucí světová metropole musí podstoupit skutečně tvrdý boj o bytí a nebytí, než po drtivých porážkách dosáhne přece jen konečného vítězství a vyvrátí Karthágo do základů. Obraz se rozvíjí od prvních konkurenčních a kompetenčních sporů a diplomatických jednání, vstupuje do něho zkáza Sagunta, Hannibalova vítězství v Hispánii, jeho zbrojení a přípravy a dosud nevídané vojenské tažení s přepravou těžké zbroje a sloní jízdy přes Pyreneje a Alpy do Itálie, aby tady po všech materiálních ztrátách, ale s vysokou bojovou morálkou svých vojsk připravil Římanům první těžké a hořké porážky.

Livius, líčící dějiny pod zorným úhlem vlastence, odchovávaného v okruhu Augustovy literární družiny, inspirovaný Aeneidou a pojetím historikovy práce jako učitele svého lidu, nešetří ovšem sytými barvami při kresbě nepřítelových přehmatů a ohavností, nicméně je natolik objektivní, aby se dovedl postavit tváří v tvář nevyvratitelným historickým faktům:

"To jest tedy bitva u Cann! Svou proslulostí se vyrovnala porážce u Allie. Avšak i když byla únosnější oddechem, jenž přišel po bitvě, poněvadž nepřítel nepokračoval v činnosti, přece zkáza vojska byla o mnoho vážnější a úděsnější. Vždyť právě tím, že útěk u Allie vydal napospas město, zachránil na druhé straně vojsko. U Cann doprovázelo konsula na útěku sotva padesát mužů, umírajícího konsula následovalo v smrti skoro celé vojsko."


Titus Livius
Dějiny II - III

  Původní název: Titi Livi Ab Urbe condita libri
Překladatel: Pavel Kucharský
Počet stran: 587
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1972
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 33 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Druhý svazek Liviova díla zahrnuje knihy V-X, pohnutá léta bojů snad se všemi sousedy Říma a první velké srážky s Gally, z jejichž zajetí se Řím musí vykupovat nejprve zlatem, než dosáhne konečného osvobození mečem. Kniha je vybavena ukázkami z latinského textu.


Titus Livius
Dějiny I

  Původní název: Titi Livi Ab Urbe condita libri
Překladatel: Pavel Kucharský, Čestmír Vránek
Počet stran: 502
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1979
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
Cena: 31 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Livius patří k významným římským historikům. Psal pro zábavu, poučení a mravní zušlechtění svých čtenářů. Z jeho rozsáhlého díla se zachoval jen zlomek, ale i ten zastínil všechna dějepisná díla minulých dob. Veliký vliv měl i ve středověku a pečlivě ho studovali i novověcí historikové. Četné jímavé příběhy z něho se staly obecným majetkem. I výtvarné umění z něčho čerpalo podněty. Dodnes je Livius uznáván jako slovesný umělec a ušlechtilý učitel národa.

Narodil se v r. 59 př. n. l., zemřel r. 17 n. l. Žil většinou v Římě a plných čtyřicet let života věnoval svému historickému dílu. Ještě za života se mu dostalo slávy po celé římské říši. Celkový název jeho díla je Ab Urbe condita libri. Složil 142 knih, v kterých vylíčil římské dějiny od založení Říma až do r. 9 n. l. Z celého počtu knih se však dochovala necelá čtvrtina, 35 knih.

Livius byl historik objektivní a chtěl psát pravdu. Dopustil se ovšem četných nepřesností, neboť si nevzal za cíl studovat prameny, nýbrž chtěl vytvořit spíše dílo beletristické. Vždyť jen několik antických se povzneslo k vědeckému chápání historie. A proto musíme i Liviův spis posuzovat především jako umělecké slovesné dílo.

Livius užívá rovnoměrně rozumu, představivosti a citu. Projevuje účast v dějích, které vypráví, prožívá citová vzrušení svých hrdinů a dovede je účinnými slovy sdělit posluchači a čtenáři. Jeho vyprávění je živé, jasné a názorné. Přes nedostatky v historickém přístupu je pro nás Liviovo dílo nesmírně důležitým pramenem, často dokonce pramenem jediným, neboť zatlačilo do pozadí starší práce. A po Liviovi se už nikdo nepokusil jeho obří práci napodobit, natož překonat.

Poznámky:
knihy I-IV


Flavius Iosephus
Válka židovská II

  Původní název: Flavii Iosephi Opera omnia
Překladatel: Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka
Počet stran: 266
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1992
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-205-0210-6
Cena: 69 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí. Druhý díl, Zkáza Jeruzaléma, popisuje postupné dobývání Galileje, Samařska a Judeje Římany a obléhání a dobytí Jeruzaléma v roce 70 n. l. Děj vrcholí definitivní porážkou povstání v roce 73 n. l.

Poznámky:
knihy IV-VII


Flavius Iosephus
Válka židovská I

  Původní název: Flavii Iosephi Opera omnia
Překladatel: Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka
Počet stran: 311
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1990
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-205-0118-5
Cena: 29 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí. První svazek, nazvaný Válečná předehra, líčí události, které předcházely židovskému povstání proti Římanům.

Poznámky:
knihy I-III


Plinius Starší
Kapitoly o přírodě

  Původní název: Naturalis historiae libri
Překladatel: František Němeček
Počet stran: 352
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1974
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 24 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Kniha římského polyhistora Plinia Staršího Naturalis historia je rozsáhlým dílem encyklopedickým: zahrnuje anthropologii, živočichopis a rostlinopis, nauku o lécích a lékářství a nerostopis. K tomu je připojen výklad o různých oborech výtvarného umění. Zejména poslední kapitoly, jednající o starověkém umění, jsou kulturně velmi cenné, protože jsou bohatým zdrojem zpráv o starověké umělecké technice a o nesčetných uměleckých dílech, z nichž převážná většina je navždy ztracena.

V úřadě prokurátora neb legáta pobýval Plinius v různých provinciích římského impéria: v Hispánii, Gallii, Británii, v Malé Asii, krátce i v severní Africe. Odevšad vytěžil hodně poznatků, i když se jejich množství nedá srovnat s četbou. Tento nevšední, úžasně pilný a zvídavý badatel věnoval každou volnou chvilku zkoumání přírody. Na tuto ušlechtilou vášeň doplatil smrtí při výbuchu Vesuvu r. 79 n. l. Při vší snaze o vědeckou objektivitu psal své knihy se zanícením básníka a v nejlepších pasážích svého díla se dobírá stylizace až umělecké. Pliniovo dílo mělo veliký vliv na znalosti přírodních věd až do nového věku. I když je překonáno, zůstane navždy důležitým svědkem starověkého vědění. Svou knihu uzavírá Plinius horoucím projevem obdivu k rodné zemi:

Na celém kulatém světě ve věcech, které zaslouží první místo v přírodě, je Itálie, ředitelka a vlastně druhá rodička světa, muži, ženami, vojevůdci, službami, chloubou umění, jasným nadáním, polohou a mírným podnebím, snadnou přístupností ke všem národům, splavným pobřežím a blahodárným vanutím větrů. Toho se jí dostalo polohou, neboť vybíhá do nejvýhodnější části mezi Východem a Západem, hojností vody, zdravými háji, členitými horami, kde vyhubeny šelmy, úrodnou půdou, žírnými pastvinami...

Buď zdráva, Přírodo, rodičko všech věcí, a dopřej, ať tě důstojně slavíme ve všech četných zemích, stojících pod vládou Quiritů!

Kapitoly o přírodě jsou prvním takto rozsáhlým výborem z Pliniova díla převedeným do moderní češtiny.


Epikúros, Publilius Syrus
Myšlenky

  Překladatel: Jaroslav Ludvíkovský, Zdeněk K. Vysoký
Počet stran: 62
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Brno
Rok: 1970
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Kniha obsahuje dvě díla: O štěstí a mravnosti od Epikúra a Myšlenky z životní etiky od Publilia Syra.

Ze tří set svazků, jež prý čítala literární pozůstalost Epikúrova, zachovaly se nepatrné zbytky. Nepřímých pramenů pro poznání epikúreismu máme však dosti. Jest to především slavná báseň T. Lucretia Cara De rerum natura, pak spisy Ciceronovy, Senekovy, Plútarchovy, církevních otců a jiných autorů. Nejdůležitějším pramenem pro přímé poznání nauky Epikúrovy je Řek Diogenes Láertios, jenž komplioval asi v první polovici 3. stol. n. l. dílo O životech, učení a výrocích slavných filosofů. Poslední, desátá kniha těchto dějin je věnována Epikúrovi.
Tato útlá kniha je tedy kompilací, která vychází především z Diogena Láertia. U Diogena jsou sebrány bez ladu a skladu, tady jsou sestaveny přibližně podle obsahu.

Spisek Myšlenky z životní etiky to Publiliovo celoživotní dílo, na kterém pracoval od svého propuštění na svobodu. Je v něm shrnuto mnoho autorových myšlenek a citátů o životě, pravdě a o smrti, z nichž čerpali mnozí další antičtí filosofové. Tím nejznámějším byl bezesporu Seneca.
Zobrazeno: 1661-1679 z celkem 1679 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující   |  Konec Úplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1679 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha