Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1621-1640 z celkem 1662 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


kolektiv
Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků

  Překladatel: Eva Kamínková
Počet stran: 220
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1977
Vydání: 1.
Knižní žánr: báje a pověsti
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Výběr příběhů s motivy trojské války.

Poznámky:
neprodejná členská prémie


Aristotelés
Poetika

  Původní název: Aristotelis De arte poetica liber
Překladatel: Milan Mráz
Počet stran: 226
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1996
Vydání: 8.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 139 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Umělci i filozofové starého Řecka dosáhli ve svých oborech výsledků, které mimořádně ovlivnily další vývoj lidského pohledu na svět a které jsou v mnohém podnětné i pro naši dobu. Platí to i o Aristotelově Poetice, prvním filozofickém díle, v němž se stalo básnické umění předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá především problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby, ale jeho úvahy se týkají i jiných druhů poezie a povahy umění vůbec. Celý výklad je založen na Aristotelově pojetí umění jako tvořivého zobrazování skutečnosti, které obohacuje lidské poznání, uspokojuje touhu po kráse a pomáhá zušlechťovat city člověka. Přestože Poetika se s největší pravděpodobností nedochovala pozdějším epochám ve své úplné původní podobě, stala se pro pozdní středověk i novověk jedním ze základních vodítek při řešení teoretických otázek básnické i dramatické tvorby i obecné problematiky umění.

Dnešní čtenář v ní nalezne poučení nejen o jedné významné složce Aristotelova myslitelského odkazu, ale i o značné části vrcholných děl starých řeckých básníků a o zásadách, podle nichž byla tvořena, a také o počáteční podobě mnohých otázek, k nimž se teorie umění musí – pokaždé v jiných souvislostech – stále znovu vracet. Některé skutečnosti svědčí o tom, že Poetika se původně skládala ze dvou knih, z nichž druhá, věnovaná řecké komedii, se ztratila již během starověku. Za pravděpodobné svědectví o obsahu této knihy se pokládá anonymní soubor krátkých výpisků dochovaný ve středověkém opisu a známý pod názvem Tractatus Coislianus nebo Anonymní pojednání o komedii, na jehož existenci upozornil v nedávné době slavný román Umberta Eka Jméno růže.

Poznámky:
Ve Svobodě první vydání


Démosthenés
Řeči na sněmu

  Překladatel: Pavel Oliva
Počet stran: 231
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2002
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-86410-28-5
Cena: 245 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:

Soubor 13 řečí zařazených do tohoto svazku je svým charakterem unikátní - představuje totiž jediný dochovaný soubor řečí, pronesených ve sněmu tzv. démégorií. Démosthénés je vytvořil a prednesl v letech 354-335 př. Kristem, tedy na vzestupu své politické aktivity v protimakedonské opozici.


kolektiv
Portréty světovládců II

  Původní název: Scriptores historiae Augustae II
Překladatel: Jan Burian, Bohumila Mouchová
Počet stran: 302
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1982
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 25 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Životopisy římských císařů byly vždy oblíbenou četbou, ať už se dostávaly do rukou současníkům nebo lidem žijícím v pozdějších historických obdobích. S touto skutečností počítal zřejmě i autor životopisné sbírky Historia Augusta, když někdy na sklonku 4. stol. nebo na počátku 5. stol. n. l. sepisoval pro široké čtenářské publikum biografie císařů, následníků trůnu i uzurpátorů svrchované moci Hadrianem počínaje a Numerianem a Carinem konče.

Hlavním záměrem tohoto blíže neznámého autora však nebylo líčení minulosti tak, jak vyplývalo ze zachovaných pramenů. Prostřednictvím historického výkladu se snažil získat čtenářský zájem, posílit jej zařazením zajímavých, ve skutečnosti však smyšlených dobových dokumentů, a současně nenápadným způsobem propagovat své vlastní představy o ideálním uspořádání římského impéria a rozdělení moci na jeho území.

Podle jeho názoru byl jedině Řím oprávněn ke světovládě, kdežto ostatní národy byly předurčeny k tomu, aby se podřídily a sloužily mu. Podmínkou římské velikosti byla pak shoda vládnoucích císařů se senátem a věrnost všech Římanů tradičním pohanským kultům. V době, kdy životopisec své dílo sepisoval a promítal své názory do minulosti ve snaze oživit jejich působnost, byla však situace zcela jiná. Řím již nebyl císařským sídelním městem a i senát ztratil dávno své význačné postavení. Vládnoucí císaři vyznávali křesťanství a na jejich dvorech se stále větší měrou prosazovali lidé cizího původu, zejména Germáni. Za těchto okolností se autor životopisů neodvažoval hlásat své názory přímo, ale záměrně volil formu průhledných paralel mezi popisovanou minulostí a svou současností.

Osobitý obraz událostí, které zachytil v biografiích z období krize impéria a jejího částečného překonání v letech 235 – 285 n. l., je tedy i prostředkem k poznání názorů pozdně římských tradicionalistů a současně i jejich omezených možností prosadit se v novém historickém prostředí.


kolektiv
Portréty světovládců I

  Původní název: Scriptores historiae Augustae I
Překladatel: Jan Burian, Bohumila Mouchová
Počet stran: 355
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1982
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 28 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Životopisy římských císařů se těšily ve starém Římě i později velké pozornosti. Zájem o tento žánr vzbudil svými Životopisy dvanácti císařů vysoký státní úředník Gaius Suetonius Tranquillus. (Jeho dílo vyšlo v AK v r. 1974). Čtenáři se z jeho biografií dovídali různé podrobnosti o osobnostech stojících v čele impéria, a to nejen v oficiální verzi, ale i v podobě pověstí, které byly tím přitažlivější, čím byly méně zaručené. Suetonius ukončil své dílo biografií císaře Domitiana (81 – 96 n. l.), zřejmě z toho důvodu, že nechtěl psát o vládcích své doby.

Jeho dílo inspirovalo další životopisce, kteří byli nepochybně ve stejné oblibě jako Suetonius. Ve středověkých rukopisech se dochoval i životopisný soubor, který měl zřejmě navazovat na Suetonia, ale současně se i lišil od jeho pojetí v tom, že obsahuje i životopisy následníků trůnu, spoluvladařů a dokonce samozvaných uzurpátorů císařské moci. Tato sbírka je zachována pod jménem šesti autorů, kteří vystupují jako současníci císařů Diocletiana a Konstantina (na přelomu 3. A 4. stol. n. l.).

Bližší zkoumání však ukázalo, že ve skutečnosti se za jmény šesti životopisců skrývá jediný autor, který žil a tvořil až na sklonku 4. stol. n. l., popř. na počátku století následujícího. Zahcovaný soubor začíná biografií Hadrianovou a končí císařem Carinem. Autor promítá do líčení minulosti i své osobní názory na ideálního, popř. špatného císaře, na otázky následnictví, postavení senátu a jeho vztah k císaři apod. a své vyprávění zpestřuje četnými, i když ne vždy historicky věrohodnými, anekdotickými epizodami a pikantními podrobnostmi.

Přitažlivost díla zvyšuje i osobnost autora, který patřil k přívržencům římského senátu a o němž se předpokládá, že byl jedním z posledních stoupenců pohanství v křesťanském Římě. Tento aspekt byl jedním, i když ne jediným důvodem, proč se ukryl do anonymity.

V prvním dílu Portrétů světovládců jsou vylíčeni římští císaři, kteří vládli v letech 117 – 235 n. l., druhý díl pokračuje biografiemi císařů do roku 285 n. l.


Marcus Vitruvius Pollio
Deset knih o architektuře

  Původní název: De architectura libri decem
Překladatel: Alois Otoupalík
Počet stran: 438
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 3.
Knižní žánr: architektura
ISBN: 80-86410-23-4
Cena: 255 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:

Legendární Vitruviův spis O architektuře je jediným zachovaným dílem svého druhu z římské odborné literatury. Římský architekt Vitruvius jím vytvořil základní učebnici antické architektury, v níž encyklopedicky, jak bylo v jeho době zvykem, shrnul všechny potřebné a používané znalosti a poznatky z oboru technických věd.


Ammianus Marcellinus
Dějiny římské říše za soumraku antiky

  Původní název: Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt
Překladatel: Josef Češka
Počet stran: 849
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2002
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-86410-26-9
Cena: 350 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:

Ammianus Marcellinus (kolem 330 - 400) se literárně proslavil jako historik. Prošel vojenskou kariérou, zúčastnil se mnoha válek, bojoval proti Peršanům pod velením císaře Juliána, kterého obdivoval jako ideálního vládce. Ač původem Řek, sepsal latinsky obsáhlý historický spis v 31 knihách, nazvaný Rerum gestarum libri. Navázal v něm bezprostředně na proslulého předchůdce Tacia; začal nástupem císaře Nerv yna trůn (r. 96) a skončil porážkou císaře Valenta u Hadrianopole. Z jeho spisu se dochovaly knihy 14 - 31, zachycující období od roku 354, tedy události, jichž byl autor sám účastníkem, a jeho svědectví jsou tedy autentická.

Ammianovy Dějiny jsou nesmírně důležitým pramenem k poznání politické a vojenské historie 2. pol. 4. století.


kolektiv
Obrázky z řeckého života

  Překladatel: Radislav Hošek, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz
Počet stran: 458
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1983
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 33 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Svazek řeckých epigramů helénistického a římského období volně navazuje na Nejstarší řeckou lyriku (AK 44). Název epigramma, tj. nápis, naznačuje původ epigramu. V nejstarší době to byly skutečné nápisy obsahu čistě věcného, umístěné na budově, pomníku, náhrobku nebo daru. Jejich tvůrci byli místní básníci, jen ojediněle skuteční mistři, ale právě jimi pronikáme do opravdových, rozmanitých situací denního života. V nich k nám hovoří úspěšní vítězové sportovních a uměleckých zápolení, tvůrcové hodnot občanského života, ale i ti, kteří pociťují žal z odchodu nejbližšího člověka či zvířete.

Literární epigramy té doby už mají převážně ten ráz, jakým se vyznačuje dnešní epigram. Jsou úsměvné, ale i kritické, výsměšné a sžíravé. Čtenář se zasměje nad drobnými scénkami z milostného života, nad kritikou básníků, filozofů, lékařů, řemeslníků, ne vždy bude souhlasit s výsměchem lidských nedostatků či tělesných vad, zamyslí se nad některými sentencemi a mnohdy snad i nad vlastním postojem k životu.


Publius Vergilius Maro
Aeneis

  Původní název: P. Vergili Maronis opera
Překladatel: Otmar Vaňorný
Počet stran: 425
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1970
Vydání: 1.
Knižní žánr: poezie
Cena: 32 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
V roce 1930 oslavil celý vzdělaný svět významné jubileum. Bylo tomu dva tisíce let, co se narodil v italském městečku Andách nedaleko Mantovy veliký římský básník Publius Vergilius Maro. Sám císař Augustus získal Vergilia pro myšlenku napsat epos, v němž by se zrcadlila celá dávná minulost římského národa. Tak vznikla epická báseň líčící Aeneův útěk z Tróje, jeho bloudění po moři a konečně šťastné přistání v Latiu, spojené s budoucí slávou věčného Říma. Tak se stal Vergilius římským Homérem a jeho Aeneis jakousi římskou biblí.


Sofoklés
Tragédie

  Původní název: Sophoclis tragoediae
Překladatel: Ferdinand Stiebitz, Václav Dědina, Radislav Hošek
Počet stran: 623
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 1.
Knižní žánr: divadelní hry
Cena: 41 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Sofoklés je největší z proslulého trojhvězdí autorů antické tragédie: Aischylos, Sofoklés, Eurípidés. Jeho život spadá do zlaté doby Athén v V. století př. n. l. za Periklea. (Narodil se kolem roku 496, zemřel roku 406). Více než dvacetkrát získal svými tragédiemi při dramatickém závodě athénském první cenu. Třetí cenou, jež se rovnala propadnutí, nebyla nikdy odměněna žádná z jeho sto třiceti tragédií.

Z tohoto díla se zachovalo sedm úplných tragédií a četné zlomky, především ze satyrského dramatu Slídiči, objeveného teprve roku 1912 v egyptských papyrech. Nejmohutnější jsou jeho tragédie z okruhu bájí thébských: Král Oidipús vypravuje na příběhu muže, jenž nevědomky zabil svého otce a žije v manželství s matkou, o nevyhnutelnosti osudu. Oidipús na Kolónu líčí konec jeho strastiplného života a Antigoné zachycuje osudy Oidipovy dcery, která přes zákaz pohřbí svého bratra a pyká za svůj čin smrtí, konflikt svědomí a příkaz otce.

Z okruhu bájí homérských čerpal Sofoklés látku k tragédiím Aiás, jež zpracovává dramaticky sebevraždu hrdiny stojícího mravně výš než božstvo, Élektrá, která líčí osud Agamemnonovy dcery Élektry a pomstu Orestovu, a Filoktétés, jež předvádí psychologicky podaný příběh jednoho z homérských hrdinů. Poslední ze zachovaných tragédií, Tráchíňanky, líčí Hérakleovu smrt a jí předcházející rodinný konflikt.

Sofoklés jako stále hraný dramatický básník náleží k nesmrtelným postavám světové vzdělanosti a jeho dílo k největšímu kulturnímu odkazu antiky. Souborně vychází v češtině poprvé.


Platón
Ústava

  Překladatel: Radislav Hošek
Počet stran: 523
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1993
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-205-0347-1
Cena: 149 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
65. svazek Antické knihovny seznámí čtenáře s jedním z nejzajímavějších děl antické literatury – Platónovou ústavou. Zakladatel idealistické linie v řecké filozofii Platón pocházel ze vznešené rodiny, což ho předurčovalo k politické dráze. Jeho životní zkušenosti ho však od cesty odvrátily. Založil vlastní filozofickou školu, jejímiž členy se stali např. i Hérakleidés z Pontu nebo Aristotelés. Platón sám se praktické politiky stranil, ale zabýval se teorií řízení státu, vymýšlel reformu politického života, hledal ideální státní zřízení, ve kterém by mohla být uskutečněna dokonalá spravedlnost. Ideálním vladařem-strážcem podle něho může být pouze filozof, morálně i intelektuálně dokonalý. Své názory Platón vkládal do úst Sókratovi, který se v rozhovoru snaží přesvědčit o jejich správnosti své přátele. U nás se první známky znalosti tohoto díla objevují již ve 14. Století. Z prvního, byť neúplného, českého překladu E. Peroutky vycházel František Novotný v roce 1921.

Nový překlad Radislava Hoška snad čtenáře přesvědčí, že i 2400 let po svém vzniku může být Ústava živým zdrojem inspirace nejen pro státníky i filozofy, ale pro každého z nás.


Cornelius Tacitus
Z dějin císařského Říma

  Překladatel: Antonín Minařík, Antonín Hartmann, Václav Bahník
Počet stran: 473
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1976
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 33 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Druhý svazek díla nejvýznamnějšího historika císařské doby zahrnuje tři drobné práce z počátku jeho literární činnosti a jeho první velký historický spis, nazvaný Dějiny.

Tacitovy spisy Život Iulia Agricoly, Germánie a Rozprava o řečnících jsou sice svým rozsahem pouhým zlomkem jeho literární činnosti, avšak svým obsahem jsou klíčem k poznání Tacitovy osobnosti. Na jejich stránkách se často objevují myšlenky, které později znovu, v dokonalejší formě vyjádřil ve svých stěžejních dílech, Dějinách a Letopisech.

Monografie Život Iulia Agricoly je vlastně jakousi posmrtnou chvalořečí na Tacitova tchána, slavného vojevůdce a podrobitele Británie. Agricola je v Tacitově pohledu vzorem občanských ctností, ztělesněním starořímské virtus. Velikost a význam jeho osobnosti ostře kontrastuje s jeho vrstevníky a především osobou císaře Domitiana, závistivého a krutého despoty. Již v tomto prvním spise se plně projevuje Tacitovo mistrovství psychologické charakteristiky postav.

V Germánii zachytil Tacitus soudobé vědomosti o germánských kmenech žijících v evropském vnitrozemí východně od Rýna a severně od Dunaje. Podává zde zajímavý výklad o geografických poměrech, o rozložení jednotlivých kmenů, o jejich povaze, náboženských představách a celkovém způsobu života. Toto dílo je tedy nejen osobitou součástí Tacitova literárního odkazu a římské literatury vůbec, ale pro množství věcných údajů, které bychom, nebýt jeho, vůbec neznali, zůstává stále i velmi cenným pramenem k poznání nejstarších dějin evropského vnitrozemí.

Soubor Tacitových drobných spisů uzavírá Rozprava o řečnících, jež řeší otázku postavení řečnictví a možnosti jeho rozvoje za císařství.

V rozsáhlém historickém díle nazvaném Dějiny zachytil Tacitus ve 14 knihách události z let 68 – 96 n.l., tedy od smrti Neronovy do smrti Domitianovy. Dochované torzo (první čtyři knihy a začátek páté) líčí události necelých dvou let: roku 69, kdy se na římském trůně po prudkých a krvavých občanských bojích vystřídali rychle za sebou císařové Galba, Otho a Vitellius a legiemi na Východě byl provolán nový císař, Vespasianus, a roku 70 až do té doby, kdy Titus oblehl Jeruzalém. Při líčení těchto rušných událostí projevil Tacitus mimořádné schopnosti pro dramatické zachycení jednotlivých situací stejně jako pro přiléhavou psychologickou charakteristiku jednajících osobností. Pod povrchem vyprávění je však ukryt i závažný myšlenkový obsah – Tacitus, jehož ideálem zůstává republikánská státní forma, dospívá nakonec k poznání historické nutnosti císařství, které mu zaručuje vnitřní mír státu.

Tacitus náleží k řídkým zjevům římského písemnictví, které překonalo řecké vzory. V antice nebyl dostatečnou měrou pochopen a oceněn. Náležité ocenění mu přinesl teprve novověk, kde působil na dějepisectví a dal i tvůrčí inspiraci mnoha dramatikům, básníkům a prozaikům. Také v české literatuře lze nalézt četné ohlasy Tacita např. u Machara, Vrchlického, Bezruče aj.

Poznámky:
Dějiny - vydání druhé


Cornelius Tacitus
Letopisy

  Původní název: Cornelii Taciti Ab excessu divi Augusti
Překladatel: Antonín Minařík
Počet stran: 554
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 3.
Knižní žánr: historie
Cena: 32 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Letopisy (Annales) či Od smrti božského Augusta knihy – jak snad zněl původní název – patří k nejvýznamnějším dochovaným klenotům antické literatury.

Tacitus v nich zachytil dobu raného císařství za vlády členů julsko-klaudijského rodu. Ke své činnosti přistoupil po odstranění zloducha Domitiana v klidných letech vlády Trajánovy. Uvolněná atmosféra mu dovolila volně popsat dobu, která už bezmála začala být idealizována, jako plastický obraz složený z postav velkých i malých samovládců, kariéristů, zvrhlíků i jimi zničených čestných osob. Tacitus se projevil jako mistr historického portrétu, který oslavil občanskou zdatnost a odsoudil zlo pro výstrahu příštích pokolení.

Pro svůj styl odlišující se pestrostí a naopak i umělým zestručněním od klasického pojetí nebyl Tacitus přes svou uhlazenou jemnost přijat svými nástupci – ostatně v dobách, kdy revoluční tón díla nebyl přijatelný – a byl objeven až renesancí.

Od té doby byl Tacitus zdrojem námětů, v nichž se buď střetávaly zájmy státu a jednotlivce, anebo kde byla odsouzena absolutistická vláda. Velký francouzský dramatik Racine (Britannicus – 1669), ruští děkabristé, Puškin, který v úmyslu sespat Borise Godunova začal r. 1825 číst Letopisy, až po Sienkiewicze a R. Gravese v dnešních dnech, ti všichni se opíraly o Tacitovy Letopisy. Vrcholné dílo antické historické literatury nepochybně uchvátí i našeho čtenáře.


kolektiv
Antické válečné umění

  Překladatel: Václav Marek, Jan Kalivoda
Počet stran: 618
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1977
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 38 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Válečné činy, umění bojové taktiky, uplatňování válečných lstí – tato témata se objevují už v nejstarší památce antické literatury, v homérském eposu, později jsou často středem zájmu řeckých a římských historiků i filosofů, s růstem odborné úrovně válečného umění a s jeho postupnou profesionalizací je věnována vojenství systematická pozornost a vznikají speciální vojenské příručky.

Výběr autorů zařazených do našeho souboru byl veden snahou poskytnout čtenáři obraz o úrovni této specifické literatury, jež byla v antice zastoupena velkým množstvím autorů, ale dochovala se jen velmi torzovitě.

Svazek je doplněn populárním souborem biografií slavných vojevůdců od Cornelia Nepota, jež se sice vzdalují ostatním dílům svým životopisným žánrem, avšak – vedle vlastní literární a historické ceny – jsou konkrétním dokladem toho, jak se teoretické postuláty na kvality vojevůdců dají sledovat v osudech konkrétních osobností.

Nejstarším - alespoň zčásti dochovaným – dílem o vojenské taktice je spis Aineia Taktika Pojednání o vojenství (4. st. př. n. l.). Z tohoto díla se nám dochovala část pojednávající o obraně obleženého města.

Z 1. století n. l. pochází Onasandrův spis Vojevůdce. Autor sám charakterizuje svou práci jako dílo, které má sloužit k přípravě dobrých velitelů a současně být památníkem dávných vojevůdců. V jednotlivých kapitolách vykládá o tom, jaké jsou nezbytné předpoklady k vykonávání této funkce, vypočítává velitelovy povinnosti, udílí budoucím velitelům rady o vojenských pochodech, budování a střežení tábora, dobývání pevností atd.

Z 1. století n. l. pochází také jeden z nejvýznamnějších spisů o vojenské taktice a zároveň první zachované latinsky psané dílo tohoto druhu, Válečné lsti Sexta Iulia Frontina. Frontinus nepodává suchopárný teoretický výklad, ale nejrůznější druhy válečných lstí jsou dokumentovány přímo na konkrétních historických příkladech.

Staletý vývoj antické válečné teorie a válečné taktiky završuje latinsky psaná vojenská příručka Vegetia Renata Nárys vojenského umění (konec 4. st. n. l.) Po výkladu o odvodech a výcvik rekrutů pojednává autor o vojenské organizaci, o taktice, o obléhání měst a o námořní válce. Vegetiův spis měl značný ohlas nejen ve své době, ale těšil se velké oblibě i později. Z jeho zásad vojenské teorie vycházelo ještě vojenství vrcholného středověku a pak i renesance, a zájem o jeho spis neustal ani v době, kdy bylo používáno mnohem dokonalejší vojenské techniky.


Marcus Tullius Cicero
Listy přátelům I

  Překladatel: Václav Marek
Počet stran: 565
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-86410-03-X
Cena: 295 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:

Ciceronovy dopisy mají dnes nedocenitelný historický význam, protože obsahují spoustu autentických informací, záznamů skutečnosti a údajů o soudobém životě. Mají mistrný styl, kterým byl jejich tvůrce proslulý a jimž udával tón literatuře své doby, ale zároveň si uchovaly živost dobové zprávy a tím jsou dodnes čtenářsky velmi přitažlivé. Z původního nesčíslného množství Coceronových dopisů se v úplnosti dochovalo 864 listů, které jsou rozděleny podle adresátů do 4 sbírek: Listy přátelům, Listy Attikovi, Listy bratru Quintovi a Listy M. Brutovi. Znalec a zasvěcený interpret Ciceronova díla, doc. PhDr. Václav Marek, Csc z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, připravil pro Antickou knihovnu dvousvazkový výbor nejvýznamnějších a nejzajímavějších dopisů, které uspořádal v časovém sledu jejich vzniku. První svazek obsahuje listy z let 68 – 50 a zachycuje etapu Ciceronova politického a literárního zrání. Překlad a poznámky Václav Marek.

Poznámky:

ISBN v BASETu 80-86223-30-2


Marcus Tullius Cicero
O povinnostech

  Původní název: De officiis
Překladatel: Jaroslav Ludvíkovský
Počet stran: 193
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1970
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 18 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Cicero, jeden z nejvzdělanějších mužů starověku, zprostředkoval Evropě řeckou kulturu, čímž si získal nesmírnou zásluhu o vzdělanost evropských národů.

Jeho řeckolatinská učebnice mravnosti dokazuje, jak hluboký smysl pro základní hodnoty lidského života, spravedlnost, toleranci a sebekritiku, přirozený mravní cit, svobodu i osobitost měl její autor, ne nadarmo nazývaný prvním moderním Evropanem.


Lucius Annaeus Seneca
O duševním klidu

  Překladatel: Václav Bahník
Počet stran: 398
Nakladatelství: Odeon, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1999
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-207-1020-5
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:

Čtvrtý svazek Senecových filozofických textů dovršuje edici jeho prozaického díla v českých překladech vydaných v AK. Dominantou tohoto závěrečného svazku je proslulá konsolace čili útěcha O duševním klidu. Její téma v dílčích pohledech doplňuje sedmero dalších úvah. Kuriózním dodatkem je často samostatně vydávaná satira Apolokyntóza, zesměšňující zbožštění císaře Claudia. Vychází v edici Antická knihovna.


Lucius Annaeus Seneca
O dobrodiních

  Překladatel: Václav Bahník
Počet stran: 376
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1992
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-205-0168-1
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Další svazek z bohatého díla slavného římského politika, spisovatele, filozofa, vychovatele pozdějšího císaře Nerona navazuje svou tematikou na předchozí Listy Luciliovi. Jako filozof byl Seneca představitelem římského stoicismu a ve stoické etice hledal odpovědi na otázky, v čem tkví smysl života a přátelství, co je smrt, hledal cesty k duševní vyrovnanosti. Právě těmto problémům věnoval své Rozpravy (Dialogy), z nichž jsou do tohoto svazku zařazeny tři Útěchy – Marcii, Polybiovi a matce Helvii.

Spis O dobrodiních napsal Seneca již ke konci svého života a zabývá se v něm společenskou morálkou, otázkami poskytování a přijímání dobrodiní, vděkem a nevděkem. Filozofické úvahy jsou zpestřeny množstvím příkladů ze života, takže se dovídáme i leccos zajímavého o způsobu života a mravech tehdejší římské společnosti.

Zatímco Útěchy se těší zájmu překladatelů již dlouho, spisek O dobrodiních nebyl dosud do češtiny celý přeložen.


Lucius Annaeus Seneca
Výbor z listů Luciliovi

  Původní název: Epistulae ad Lucilium
Překladatel: Bohumil Ryba
Počet stran: 282
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1969
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 22 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
L. Annaeus Seneca, rodák z Hispánie, vyrůstal v Římě a studiu filosofie se věnoval na podnět své matky, kterou nesmírně miloval. Z filosofických směrů si oblíbil stoicismus, ale podléhal i jiným vlivům.

Jako mnozí jiní i nadaný a vzdělaný Seneca se stal hříčkou v rukou císařů zaslepených touhou po moci. Sedm let strávil ve vyhnanství na Korsice a po odhalení spiknutí proti Neronovi, svému bývalému odchovanci, musel na císařům příkaz spáchat sebevraždu.

Seneca pěstoval skoro všechny slovesné druhy: epigram, tragédii, satiru, řečnictví, dopis, prózu historickou a filosofickou. Jako skladatel tragédií měl významný vliv i na novověkou dramatickou tvorbu. Proslul především svou sbírkou sto dvaceti čtyř dopisů adresovaných příteli Luciliu Iuniorovi, určených však veřejnosti. Tyto Listy pokládáme za Senecovo nejzralejší dílo.


Marcus Aurelius Antoninus
Hovory k sobě

  Překladatel: Rudolf Kuthan
Počet stran: 191
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1969
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 17 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Aforistické zápisky Marka Aurelia ukazují filosofii jako učitelku všech cností, která má přímo léčivou moc: poskytuje útěchu v protivenstvích, učí trpělivosti a životu ve shodě s přírodou a pomáhá dosažení rovnováhy. Právě pro tyto vlastnosti byla jeho povzbudivá a moudrá kniha vždy oblíbenou četbou.
Zobrazeno: 1621-1640 z celkem 1662 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1662 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha