Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1562 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Robert Šlachta, Josef Klíma (*1951)  - Robert Šlachta
Třicet let pod přísahou

  Počet stran: 350
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Edice: Universum
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-242-6576-6
Cena: 349 Kč
Vloženo: 12.08.2020, 23:16
Přečteno: ANO (27.12.2020)

Anotace:

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl. Friedrich August von Hayek  - Individualismus a ekonomický řád

  Původní název: Individualism and Economic Order
Překladatel: Jan Horych
Počet stran: 280
Nakladatelství: Wolters & Kluwer
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
První vydání: 2001
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-7598-429-6
Cena: 395 Kč
Vloženo: 05.06.2020, 12:01
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Individualismus a ekonomický řád F. A. Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1974, vyšla v anglickém originále pod názvem Individualism and Economic Order roce 1948 a do češtiny je jako celek přeložena poprvé. Jedná se o soubor 12 esejů z období 30. a 40. let 20. století. První skupinu tvoří eseje z oblasti morální filosofie „Individualismus: pravý a nepravý“ a metodologie ekonomie „Ekonomie a znalosti“, „Fakta společenských věd“ a nejznámější esej „Využiti znalosti ve společnosti“, ve kterýchje vysvětlena spontánní povaha systému společenských institucí a je ukázáno na klíčový význam rozptýlených znalostí. Další vrchol knihy tvoří tři eseje o socialistické kalkulaci, kde Hayek analyzoval podstatu socialistické neefektivnosti a nefunkčnost centrálního plánování. Na druhé straně kniha obsahuje i méně známé eseje „Komoditní rezervní měna“ o zlatém měnovém standardu a „Ricardův efekt“ o poměru nahrazování lidské práce stroji. Poslední esej „Ekonomicke podminky federace statů“, který se zabývá ekonomickými a státoprávními otázkami, je nepříliš známý i v anglickém originále. Kniha má formu komentovaného překladu: k vlastnímu překladu Hayekova díla editoři Ilona Bažantová a Jan Horych (který je současně autorem překladu) doplnili dobové reflexe odborné veřejnosti jak k celé knize, tak k jednotlivým esejům, další přidanou hodnotou je zařazení závěrečné kapitoly o životě a díle F. A. Hayeka, pro přehlednost je přičleněn podrobný jmenný rejstřík. Kniha je určena zájemcům o dějiny ekonomického myšlení a Rakouské ekonomické školy, využijí ji teoretičtí ekonomové i politologové včetně studentů těchto oborů.Stanislav Komárek  - Stručné dějiny biologie

  Počet stran: 157
Nakladatelství: Academia
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: biologie
ISBN: 978-80-200-2737-5
Cena: 250 Kč
Vloženo: 05.06.2020, 11:47
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Proč se vlastně o dějiny biologie (a jakéhokoliv jiného oboru) zajímat? Co je to paradigma? Jak viděly živý svět archaické národy a staré civilizace? Jak vznikla věda v antickém Řecku? Jak v nastoupené cestě pokračoval Řím? Jak viděl živý svět evropský středověk a renesance? Jak se projevil v barokní éře descartovský obrat? Jak začínala systematika, paleontologie, jak se profilovaly jednotlivé národní školy v biologii – francouzská, anglická, německá? Jak se objevilo evoluční myšlení? Jak začínala genetika, mikrobiologie, etologie? Jakou roli hrály v myšlení o živém světě „velké“ dějiny, zejména poslední světová válka?Radek Chlup  - Proklos

  Počet stran: 455
Nakladatelství:
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-87054-16-1
Cena: 555 Kč
Vloženo: 05.06.2020, 11:38
Přečteno: NE

Anotace:

Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně antických helénských filosofů. Významně ovlivnil středověkou, renesanční i německou klasickou filosofii, přesto však v českém prostředí zůstává takřka neznámý. Předkládaná publikace je v celosvětovém měřítku prvním systematickým úvodem do Proklova myšlení. Po základním historickém úvodu do novoplatonismu podává zevrubný rozbor Proklovy metafyziky, etiky a náboženství. Ve druhé části se soustředí na Proklovo pojetí poezie, mýtu a symbolu, a předkládá též překlad spisu "O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění", který je pokusem o usmíření Homéra s Platónem, a je tak zajímavý nejen pro filosofy, ale též pro religionisty a literární vědce.Pavel Oliva  - Polybios a jeho svět

  Počet stran: 84
Nakladatelství: Arista, Baset
Místo publikování: Praha
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-86410-68-5
Cena: 255 Kč
Vloženo: 05.06.2020, 11:30
Přečteno: NE

Anotace:

Polybios (asi 200-118 př. Kr.) patří k nejvýznamnějším osobnostem antické literatury. Spolu s Thúkýdidem a Hérodotem tvoří trojhvězdí starořeckého dějepisectví. Pocházel z arkadské Megalopole, z bohaté rodiny, jeho otec zastával vysokou hodnost stratéga Achajského spolku. Díky tomu získal dobré vzdělání, jež mu usnadnilo politickou i vojenskou kariéru. Roku 166 se dostal do Říma jako jeden z tisíce rukojmích po vítězství římského vojska u Pydny, po němž se Římané stali rozhodující mocenskou silou v celém tehdy známém světě. V Římě strávil Polybios 17 let a spřátelil se s nejvýznačnějšími patricijskými rodinami. Roku 150 získal osobní svobodu a odjel do Afriky, kde se věnoval studiu historie a cestoval. Osobně byl přítomen i finále třetí kartáginské války a následnému zničení Kartága v roce 146. Poté se z pověření římského senátu odebral do Řecka, aby tam pomohl uspořádat politické poměry. Již od svého mládí se věnoval literární činnosti, z jeho díla se však dochovaly pouze Dějiny o 40 knihách, z nich pak prvních pět knih v úplnosti, zbylé ve zlomcích či citátech. Polybios v nich zachytil děje ve světě ovládaném Římem během 3.-2. století př. Kr. a je pro toto období klíčovým pramenem. Leitmotivem jeho spisu je proměna římské říše ve světovou velmoc a vylíčení příčin jejího vzestupu. Polybiovo dějepisné veledílo přeložil do češtiny vůbec poprvé Pavel Oliva v letech 2007-2012. Během náročné práce na překladu obtížného textu se potýkal se záplavou historických údajů, jež částečně objasnil v poznámkách k jednotlivým knihám. Podrobnější výklad k nim pak zpracoval v této monografii, v níž se soustředil na Polybiovy komentáře k dobovým událostem, hodnocení jejich protagonistů a především na jeho koncepci a metodologii historiografie. Polybios a jeho svět tvoří organický pandán k Dějinám. V předložené publikaci jsem shrnul Polybiovy názory vyslovené při rozličných příležitostech a roztroušené na různých místech jeho výkladu do několika tématických celků. Snažil jsem dát v nich hlavní slovo Polybiovi, ale současně jsem jeho výroky a stanoviska konfrontoval s jinými prameny. Pavel Oliva

Poznámky:

ISBN 978-80-7340-141-2 (Baset)Pavel Vodička  - Dobytí říše Aztéků
Tažení Hernána Cortése v letech 1519-1521

  Počet stran: 173
Nakladatelství: Epocha
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7557-222-6
Cena: 274 Kč
Vloženo: 05.05.2020, 18:42
Přečteno: NE

Anotace:

Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům. V době, kdy Španělé přistáli u mexického pobřeží, byla moc Aztéků v zenitu. Dobyvatelé právem považovali Tenochtitlan za „nejtřpytivější klenot Mexického údolí“; aztécká metropole v mnoha ohledech překonávala naprostou většinu evropských velkoměst. Conquistadory poháněla touha po zlatě, moci a slávě; lákalo je především pohádkové bohatství tajemné říše, o níž kolovaly fantastické pověsti. Hernán Cortés, jenž stanul v čele výpravy, měl pověst schopného a nesmírně ambiciózního muže. Dobytí aztéckého impéria však vyžadovalo více než jen odvahu, lstivost a bezohlednost. Hlavní roli sehráli především jeho indiánští spojenci, kteří sledovali své vlastní zájmy. Není divu, že cesta k vítězství byla dlážděna porážkami a neúspěchy. V průběhu Truchlivé noci zahynuly stovky conquistadorů, zatímco zbytek výpravy včetně jejího velitele se zachránil jen díky překotnému útěku z Tenochtitlanu. Cortés byl nicméně odhodlán uspět za každou cenu. Téměř šest měsíců usilovně shromažďoval vojáky, spojence, vybavení a zásoby k dalšímu tažení. Poté v naději na pokoření protivníka sestoupil znovu do Mexického údolí. Obléhání aztécké metropole trvalo více než dva měsíce. Nakonec obránci podlehli; „nejtřpytivější klenot Mexického údolí“ zmizel pod nánosem trosek a popela. Dobytí říše Aztéků bezesporu představovalo významný milník ve španělské koloniální expanzi, která položila základy moci Španělů ve Střední Americe na dalších 300 let.Jiří Kovařík  - Evropa v plamenech
Bitvy a osudy válečníků VI.

  Počet stran: 479
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7497-303-1
Cena: 399 Kč
Vloženo: 05.05.2020, 18:40
Přečteno: NE

Anotace:

Šestý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi. Název není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s nebývalou silou. Západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci. V příbězích o velkých střetech tak projdeme bojišti u Blenheimu, Fleurusu, Malplaquet, Denainu, Zenty, Svatého Gotthardu i Temešváru, obranou Vídně, obléháním Bělehradu a řadou dalších bojišť. Válečnické osudy a vojenské umění doby dokládají životy těch nejproslulejších francouzských maršálů de Turenna, de Luxembourga a de Vaubana, anglického vévody z Marlborough a jednoho z největších vojevůdců habsburské monarchie prince Evžena Savojského.Martin Edward Malia  - Sovětská tragédie
Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991

  Původní název: The Soviet Tragedy. A history of Socialism in Russia 1917-1991
Překladatel: Pavel Vereš
Počet stran: 566
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2004
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-7203-566-5
Cena: 498 Kč
Vloženo: 30.04.2020, 16:39
Přečteno: NE

Anotace:

Rozsáhlá monografie anglického historika polského původu představuje velice zajímavý a nezvyklý pohled na ruské a sovětské dějiny 20. století. Malia se nijak netají svým přesvědčením o špatném naprogramování leninského režimu a státu a kořeny stalinského i poststalinského Ruska vidí právě v prvních letech existence bolševického systému. Autor neklade základní důraz na politické dějiny, i když i ty v jeho líčení hrají svoji roli a dávají jeho „příběhu“ pevnou kostru. Mnohem více se totiž věnuje proměnám uvažování o podobě státu a o charakteru režimu a detailně analyzuje důsledky politických rozhodnutí, často provázených osobními ambicemi, někdy naopak osobní antipatií, v sociální, kulturní a ideologické sféře. Právě důraz na dějiny ideologií a na sociální dopady socialistického experimentu v Rusku dělají z Maliovy knihy pozoruhodné a jedinečné dílo.Jiří Fidler  - Okupace 1968

  Počet stran: 223
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Edice: Universum
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-242-6179-9
Cena: 299 Kč
Vloženo: 30.04.2020, 16:34
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha je věnována jedné z klíčových událostí našich národních dějin, okupaci země vojenskými jednotkami pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jedná se o první ucelenou práci, která v úplnosti zachycuje vojenský aspekt akce, okupaci významných správních středisek a vojenských posádek cizími vojsky. Slovníkovou formou jsou zachycena všechna krajská a okresní města a významnější vojenské posádky českých zemí, všechny zde se nacházející svazky a útvary Čs. lidové armády a biografie jejich nejvýznamnějších představitelů. U všech správních středisek a vojenských posádek jsou uvedeny konkrétní okupační jednotky, které dané místo obsadily. Okupační vojska jsou představena také formou hesel, a to do úrovně divizí pozemního vojska a vojenského letectva, jež doplňují biografie velitelů. Jednotlivá hesla jsou doplněna fotografiemi a mapami.Jiří Fidler  - Dějiny československých legií v datech

  Počet stran: 374
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Edice: Universum
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7617-971-4
Cena: 399 Kč
Vloženo: 30.04.2020, 16:28
Přečteno: NE

Anotace:

První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové míry zpracovány. Renomovaný historik Jiří Fidler díky svému archivnímu výzkumu získal zevrubný materiál, který je doprovázen více než třemi sty unikátními fotografiemi. Historie legií je rozdělena do let 1914 až 1920. Formou válečného deníku jsou předkládány informace o vývoji organizačních struktur, o bojových akcích či o přesunech legionářských jednotek, a to od jejich vzniku až po návrat do vytvořeného československého státu.Immanuel Kant  - Studie k dějinám a politice

  Překladatel: Jaromír Loužil, Petra Stehlíková, Karel Novotný
Počet stran: 191
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-226-4
Cena: 278 Kč
Vloženo: 28.04.2020, 17:44
Přečteno: NE

Anotace:

Předložený výbor obsahuje šest Kantových studií k tématu osvícenství, politiky a filosofie dějin, jež jsou dokladem jeho intenzivního zájmu o společenské dění. Největším přínosem Kantových společensko-teoretických prací je však konkretizace jeho morální teorie. Ve svém stěžejním příspěvku k dějinám politické filosofie, ve spise K věčnému míru, předkládá Kant model mírového soužití mezi národy, které je dodnes aktuální. Ve spise O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, vysvětluje Kant smysl a uskutečnitelnost své praktické filosofie založené na kategorickém imperativu. Soubor dále obsahuje statě Idea všeobecných dějin, recenzi Herderových Idejí k filosofii dějin lidstva, Domnělý počátek dějin lidstva, O domnělém právu z lásky k lidem lhát, Co je osvícenství? a uzavírá jej Konec všech věcí, v němž Kant převádí apokalyptický motiv na situaci, kdy by se křesťanství stalo pouhým souborem příkazů a přestalo být prodchnuto duchem laskavosti a lidského porozumění.
Přeložili Karel Novotný, Petra Stehlíková a Karel Loužil.

Nové, opravené vydání (2016) je umožněné díky laskavé podpoře Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové.Ludwig Wittgenstein  - Tractatus logico-philosphicus

  Původní název: Tractatus logico-philosophicus
Překladatel: Petr Glombíček
Počet stran: 87
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-241-7
Cena: 148 Kč
Vloženo: 28.04.2020, 17:41
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha je napsána formou krátkých, přehledně číslovaných odstavců a vyznačuje se krajní stručností a elegancí. Po svém vydání ovlivnila nejprve hnutí logického pozitivismu a posléze řadu filosofů, nejen analytických. Na prvním místě ovšem ovlivnila autora samého, jehož pozdější filosofování lze velmi dobře chápat právě jako snahu vyrovnat se s tímto svým dílem.

Druhé opravené vydání.Jaroslav Peregrin  - Kapitoly z analytické filosofie

  Počet stran: 319
Nakladatelství: Filosofia
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7007-420-6
Cena: 290 Kč
Vloženo: 05.02.2020, 00:04
Přečteno: NE

Anotace:

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět.Jiří Bílek  - Zikmund Lucemburský
Poslední velký císař středověku

  Počet stran: 262
Nakladatelství: Víkend s.r.o.
Místo publikování: Líbeznice
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7433-274-6
Cena: 329 Kč
Vloženo: 26.12.2019, 00:20
Přečteno: NE

Anotace:

Zikmund Lucemburský byl druhorozený syn císaře Karla IV., římský král a císař, jehož skráně zdobily také uherská a česká královská koruna. Téměř půlstoletí patřil k největším a nejúspěšnějším vládcům pozdního středověku a především vNěmecku aMaďarsku jej považují za jednoho z nejvýznamnějších panovníků. Vyřešil dlouhé papežské schizma, usiloval o reformu církve, prováděl skutečně evropskou politiku, posílil postavení římské říše i jejího vládce a nakonec dosáhl i usmíření katolické církve s husitskou. V Čechách se naopak vždy těšil pověsti „lišky ryšavé“, která mnohokrát oklamala a podvedla svého bratra Václava IV., vylákala do Kostnice a nechala upálit Jana Husa a vedla proti husitům dlouhé a kruté války, které zcela zdevastovaly zemi. Ani poté, co skutečně usedl v roce 1436 na český královský trůn, neprojevil se jako panovník, jemuž skutečně leží na srdci blaho a prospěch jeho země. Už současníci charakterizovali Zikmunda Lucemburského jako „muže dvou tváří“, který vždy sledoval především vlastní prospěch a neváhal lhát i podvádět, ale byl také schopný kompromisu a po svém otci mistrem diplomacie. Stal se tak v mnoha směrech jeho důstojným pokračovatelem a jako první přišel s ideou vytvoření „podunajské monarchie“ z českých, rakouských a uherských zemí, která se stane účinnou hrází proti osmanským výbojům i proti odstředivým tendencím v německých oblastech. V mnohém tak předběhl svou dobu – možná právě proto byl a je stejně nekriticky obdivován a veleben jako odsuzován a pomlouván…Marcus du Sautoy  - Hudba prvočísel
Dvě století Riemannovy hypotézy

  Původní název: The Music of Primes. Searching to Solve the Greatest Mystery in Mathematics
Překladatel: Luboš Pick, Mirko Rokyta
Počet stran: 367
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: logika a matematika
ISBN: 978-80-7363-945-7
Cena: 498 Kč
Vloženo: 26.12.2019, 00:13
Přečteno: NE

Anotace:

Prvočísla jsou záhadná stvoření. Jejich definice je velmi jednoduchá (nejsou součinem žádného jiného přirozeného čísla kromě jedničky), ale na jejich vlastnostech je vystavěna celá matematika a jejich nevyzpytatelné chování vyvádí z míry již desítky generací nejlepších odborníků. Kromě toho má teorie prvočísel ze všech oborů čisté matematiky na moderní svět zdaleka největší praktické dopady: prostřednictvím kryptografie na ní závisejí osudy nejmocnějších států a biliony dolarů. V roce 1859 vyslovil slavný matematik Bernhard Riemann tvrzení, které s prvočísly zdánlivě vůbec nesouvisí, během let se však ukázalo, že by mohlo být pro jejich pochopení klíčové. O významu jeho hypotézy může svědčit i fakt, že je jedním ze sedmi problémů „za milion dolarů“ Clayova institutu – prozatím nevyřešeným. Kniha Hudba prvočísel se věnuje historii Riemannovy hypotézy a pokusů o její řešení; přitom jakoby mimochodem probere historii moderní teorie čísel a její dopady, stranou nezůstanou ani filozofické otázky mezí poznání.

Poznámky:

978-80-7363-945-7 (Dokořán)
978-80-257-2951-9 (Argo)Georg Wilhelm Friedrich Hegel  - Fenomenologie ducha

  Původní název: Phänomenologie des Geistes
Překladatel: Jan Kuneš, Milan Sobotka
Počet stran: 590
Nakladatelství: Filosofia
Edice: Základní filosofické text
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7007-553-1
Cena: 480 Kč
Vloženo: 20.12.2019, 15:38
Přečteno: NE

Anotace:

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická polis, křesťanství, křížové výpravy, vznik absolutní monarchie či teror Francouzské revoluce).
Ve Fenomenologii ducha znázorňuje Hegel dialektický pohyb ducha na slavném příkladu „pána a raba“, inspirovaném Hérakleitem. Ve střetu na život a na smrt se rabem stává ten, kdo se bojí smrti a uzná druhého za svého pána. Ten se tím však postupně dostává do závislosti na rabově práci, kdežto rab se díky své dovednosti stává svobodným, tj. tvořivým člověkem. Tento motiv dialektiky a dějinného vývoje mohla využít Marxova teorie společnosti, opřená spíše o Adama Smithe a D. Ricarda, Hegela však musela obrátit, „postavit z hlavy na nohy“, jak říká Marx. Je tedy paradoxní, že Hegel, který vždy platil i působil jako filosof svobody (proto např. český překlad Filosofie práva mohl vyjít až po roce 1989), se stal pro K. R. Poppera (vedle Platóna) myslitelem totality.Aurelius Augustinus  - O velikosti duše

  Překladatel: Lenka Karfíková
Počet stran: 159
Nakladatelství: Vyšehrad, Albatros
Edice: Reflexe
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7601-204-2
Cena: 249 Kč
Vloženo: 06.12.2019, 12:39
Přečteno: NE

Anotace:

Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a teoložky Lenky Karfíkové.Hannah Arendtová  - Mezi minulostí a budoucností
Osm cvičení v politickém myšlení

  Původní název: Between Past and Future
Překladatel: Martin Palouš, Tomáš Suchomel
Počet stran: 299
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 2.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7298-368-1
Cena: 428 Kč
Vloženo: 06.12.2019, 12:37
Přečteno: NE

Anotace:

Eseje, v nichž se Hannah Arendtová táže po povaze svobody, autority a dějin, pojí motiv osudového přeryvu: přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality dvacátého století. Knihu publikovanou poprvé r. 1961 proto uvádí výrokem Reného Chara, francouzského básníka a člena odporu v době nacistické okupace Francie: „Naše dědictví nám nebylo odkázáno žádnou závětí.“ Citát, který se jako ozvěna nese osmi esejemi, poukazuje k obtížné pozici moderního člověka: mezi minulostí a budoucností se rozevřela propast, k jejíž přemostění nelze užít zděděné pojmy.Ernst Künzl  - Germáni
Tajemné národy ze severu

  Překladatel: Jan Hlavička
Počet stran: 187
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7601-188-5
Cena: 289 Kč
Vloženo: 30.11.2019, 15:37
Přečteno: NE

Anotace:

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové Římské říše. A konečně římské dědictví ve střední Evropě nakonec převzali Germáni. Tato publikace nabízí fundované informace o dějinách, kultuře a životě tohoto fascinujícího národa na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak základy k pochopení raných dějin Evropy.John Ronald Reuel Tolkien  - Pád Gondolinu

  Původní název: The Fall of Gondolin
Překladatel: Stanislava Pošustová-Menšíková
Počet stran: 203
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-257-2874-1
Cena: 298 Kč
Vloženo: 14.11.2019, 01:35
Přečteno: NE

Anotace:

Čtenáři Hobita a Pána prstenů vědí, že J. R. R. Tolkien zasadil tyto příběhy do propracovaného světa, jehož kořeny sahají do mnohem hlubší minulosti. Některé příběhy z dávnověku jeho světa známe zdíky úsilí Christophera Tolkiena, který otcovy příběhy rekonstruuje z rukopisných verzí. Po Silmarillionu, Nedokončených příbězích a Húrinových dětech tak nyní přichází Pád Gondolinu, pojedávající o boji dvou nesmiřitelných mocností: Morgotha, který je vtělením zla, a Ulma, Pána vod, který je druhým nejmocnějším z božských Valar. Morgoth usiluje o zničení města Gondolin, jež vystavěli Noldor, elfové, kteří se vzepřeli bohům a opustili bájný Valinor. Jeho úhlavním nepřítelem je Turgon, vládce Gondolinu, ukrytého před Morghothem mocí kouzel.

Ulmo své záměry prosazuje skrze Tuora, kterého dovede do Gondolinu, kde Tuor dosáhne významného postavení, ožení se s Turgonovou dcerou a zplodí s ní syna Eärendila. Když se v Gondolinu najde zrádce a Morgoth město najde a zničí, Tuorovi i s rodinou se podaří uprchnout; jeho potomkové pak účinkují v pozdějších obdobích tolkienovské mytologie - například jeho vnuk Elrond, kterého známe z bojů o Prsten.

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1562 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1562 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu